1. Το  Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παρ.4 και του άρθρου 3 του Νόμου 2881/2001 (ΦΕΚ 16 Α΄/06-02-2001) «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην αζημίως και αδαπάνως ανάθεση της απομάκρυνσης και καταστροφής του Φ/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ», Ν.Π. 11514 σύμφωνα με τις ανωτέρω προαναφερόμενες διατάξεις. Επισυνάπτεται στην παρούσα ως αναπόσπαστο τμήμα της σχέδιο της σύμβασης, που θα κληθεί να υπογράψει ο Ανάδοχος.

2.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά στα Τηλέφωνα 2132147671, 2132147610, Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Μιαούλη 50, Ταχ. Κώδικας: 185 36 – Πειραιάς, προκειμένου να καταθέσουν την αίτησή τους για την αδαπάνως παροχή υπηρεσιών απομάκρυνσης και καταστροφής ανωτέρω πλοίου έως και σήμερα 18-01-2018 και ώρα 17:00, στο Γραφείο του Κεντρικού Λιμενάρχη Πειραιά (στην ηλεκτρονική διεύθυνση klp.limenarxis@hcg.gr) όπου και θα εξετασθούν. Η τελική επιλογή θα γίνει με κλήρωση, που θα διενεργηθεί στο Γραφείο του Κεντρικού Λιμενάρχη Πειραιά σήμερα 18/1/2018 και ώρα 17:30