Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιώς ανακοινώνει ότι, δυνάμει του άρθρου 2 παρ. 8 του Ν.2881/2001(ΦΕΚ 16 Α΄/06-02-2001) «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις», αναστέλλεται η διαδικασία της αζημίως και αδαπάνως ανάθεσης της απομάκρυνσης και καταστροφής του Φ/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ» Ν.Π. 11514.