Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΕ» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 10 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ στην ταβέρνα Ποπολάρος περιοχή Αμπελόκηποι Ζακύνθου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1.Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού, του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσεως» και του Προσαρτήματος για την εταιρική χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2013.

3.Εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωτή Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2014.

4.Προέγκριση αποζημιώσεων μελών Δ.Σ για τη χρήση 2014.

5.Διάφορες Ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη γενική Συνέλευση ,οφείλει ,σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στην εταιρεία, πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 19-11-2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ