Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοίνωσε σήμερα ότι την 20η Μαρτίου 2017, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο και αποφάσισε να ορίσει το έως τώρα Μη Εκτελεστικό Μέλος κ. Μιχάλη Σακέλλη, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος καθώς και ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε αναπλήρωση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Αλέξανδρου Εδιπίδη.

Κατά την ίδια συνεδρίαση επανακαθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

Κυριάκος Δ. Μάγειρας             Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

Μιχάλης Γ. Σακέλλης               Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σπυρίδων Χ. Πασχάλης          Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Ηρακλής Ι. Σιμιτσιδέλλης         Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Ε. Ευστρατιάδης      Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Εμμανουήλ Δ. Ξανθάκης         Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος

Μετά την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τους κ.κ.  Εμμανουήλ Ξανθάκη (Πρόεδρο), Μιχάλη Σακέλλη και Γεώργιο Ευστρατιάδη.