Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε αναπλήρωση κενωθείσας θέσης Δ.Σ., και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, το Δ.Σ. στην από 07.09.2023 συνεδρίαση του, αποφάσισε την εκλογή του κ. Παναγιώτη Δικαίου, Επιτελικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών (CFO) της Εταιρίας ως Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Το νέο μέλος θα ασκήσει τα καθήκοντα του για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται ως τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την ίδια συνεδρίαση το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 

– Κυριάκος Δ. Μάγειρας, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος,

– Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

– Παναγιώτης Γ. Δικαίος, Διευθύνων Σύμβουλος & Αναπληρωτής Προέδρου, Εκτελεστικό Μέλος,

– Ηλίας Κ. Τρίγκας, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

– Ιωάννης Γ. Βογιατζής, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

– Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

– Μαρία Γ. Σαρρή, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

 

Καλλιθέα, 11 Σεπτεμβρίου 2023