Η Attica A.E. Συμμετοχών (η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτήματος που υποβλήθηκε κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 7ης Σεπτεμβρίου 2023 από μέτοχο της Εταιρίας που εκπροσωπεί άνω του 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, αναβλήθηκε η λήψη αποφάσεων για το σύνολο των θεμάτων που αναφέρονται στην από 17 Αυγούστου 2023 Πρόσκληση της Εταιρίας.

Ημερομηνία συνέχισης της συνεδρίασης ορίστηκε η 26η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ.. Η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, Καλλιθέα. Επισημαίνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα Πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο.

 

Καλλιθέα, 8 Σεπτεμβρίου 2023