Η ΑTTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Απορροφώσα Εταιρία» ή «Εταιρία») ανακοινώνει, ότι από την 30.11.2023 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το με ίδια ημερομηνία Έγγραφο Εξαίρεσης (το «Έγγραφο») που συντάχθηκε από την Εταιρία σύμφωνα με τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/528, για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών 27.358.350 νέων, κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία («Νέες Μετοχές») της «ΑTTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». Οι Νέες Μετοχές προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, συνεπεία της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (η «Απορροφώμενη Εταιρία» ή «ΑΝΕΚ»),  σύμφωνα με τις αποφάσεις α) της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «ΑTTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» της 22.11.2023, β) της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» της 22.11.2023, και γ) της Ιδιαίτερης Συνέλευσης των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών έκδοσης ’90 και ’96 της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» της 22.11.2023.

Οι Nέες Mετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»).

Κατωτέρω παρατίθεται ενδεικτικά το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Nέων Mετοχών  στο X.A.:

Ημερομηνία Γεγονός
30.11.2023 Δημοσίευση του Εγγράφου Εξαίρεσης (με ανάρτηση στον ιστότοπο της Εταιρίας και του Χ.Α.)
04.12.2023 Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Aπορροφώμενης Εταιρίας ANEK στο Χ.Α.
06.12.2023 Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (Record Date)
07.12.2023 Πίστωση των Νέων Μετοχών στις μερίδες των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (στους πρώην μετόχους της ΑΝΕΚ)
08.12.2023 Έναρξη διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών που προκύπτουν από την Συγχώνευση

 

Σημειώνεται ότι το εν λόγω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρίας.

Το Έγγραφο Εξαίρεσης σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/528, όπως ισχύει, σχετικά με την Συγχώνευση με Απορρόφηση, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 30.11.2023 σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες:

Επίσης, το Έγγραφο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας στην διεύθυνση: Λυσικράτους αρ.1-7 & Ευριπίδου, Τ.Κ. 17674, Καλλιθέα, έως την ημέρα έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης των μετόχων της Εταιρίας, Λυσικράτους αρ.1-7 & Ευριπίδου, Τ.Κ. 17674, Καλλιθέα (τηλ. 210-8919180).

Το Έγγραφο Εξαίρεσης δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ)  2017/1129 και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Καλλιθέα, 30 Νοεμβρίου 2023