Η ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Εταιρία») στο πλαίσιο της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2023:

– Δελτίο Τύπου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2022: Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023.
– Δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης χρήσης 2022 στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας (www.attica-group.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr): Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023.
– Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα ανακοινωθεί αμέσως μόλις προγραμματισθεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσεως 2022. Η ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση της παρούσας ανακοίνωσης.

Καλλιθέα, 28 Μαρτίου 2023