Η ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Εταιρία»), στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 28.12.2020 απόφαση του, όρισε τον κ. Ευάγγελο Κεφαλά του Κωνσταντίνου νέο επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. Ο κ. Ευάγγελος Κεφαλάς αναλαμβάνει τα καθήκοντά του από 1.1.2021, ημερομηνία κατά την οποία αντικαθιστά τον κ. Γεώργιο Καρύδη, ο οποίος αποχωρεί από την Εταιρία λόγω συνταξιοδότησης.

Καλλιθέα, 29 Δεκεμβρίου 2020