Κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με δημοσίευμα του τύπου
που αναφέρεται σε «συμφωνία για την πώληση του ακτοπλοϊκού στόλου της Attica
Group», η «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ενημερώνει ότι συμφωνίες με αντικείμενο τις
εκδομένες μετοχές της Εταιρίας αφορούν τους μετόχους, οι οποίοι προβαίνουν στις
προβλεπόμενες Ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό κάθε φορά που συντρέχει
περίπτωση.

Καλλιθέα, 13 Μαρτίου, 2019