Η Attica A.E. Συμμετοχών (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι την 26η Σεπτεμβρίου 2023 συνεδρίασε και συνήλθε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και η ιδιότητα του κάθε μέλους έχουν ως ακολούθως:

– Κυριάκος Δ. Μάγειρας, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
– Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
– Παναγιώτης Γ. Δικαίος, Διευθύνων Σύμβουλος, & Αναπληρωτής Προέδρου, Εκτελεστικό Μέλος
– Ηλίας Κ. Τρίγκας, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
– Ιωάννης Γ. Βογιατζής, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
– Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
– Μαρία Γ. Σαρρή, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κατά την ως άνω συνεδρίαση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/ 2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα, εκλέγοντας ως Πρόεδρο, το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευστράτιο Χατζηγιάννη.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και η ιδιότητα του κάθε μέλους έχουν ως ακολούθως:

– Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Πρόεδρος
– Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Μέλος
– Ιωάννης Γ. Βογιατζής, Μέλος

Περαιτέρω, κατά την ως άνω συνεδρίαση του Δ.Σ., ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα, εκλέγοντας ως Πρόεδρο, το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λουκά Παπάζογλου.

Η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και η ιδιότητα του κάθε μέλους έχουν ως ακολούθως:

– Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Πρόεδρος
– Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Μέλος
– Ηλίας Κ. Τρίγκας, Μέλος

Τέλος, κατά την ως άνω συνεδρίαση του Δ.Σ., ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και οι ιδιότητες τους, όπως ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων ως ακολούθως:

– Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Πρόεδρος
– Κυριάκος Δ. Μάγειρας, Μέλος
– Παναγιώτης Γ. Δικαίος, Μέλος
– Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Μέλος
– Ηλίας Κ. Τρίγκας, Μέλος
– Ιωάννης Γ. Βογιατζής, Μέλος

 

Καλλιθέα, 28 Σεπτεμβρίου 2023