Η «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εταιρία» ή «ATTICA»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ. 827/2023 και ημερομηνίας 3.8.2023 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενέκρινε ομόφωνα τη σχετική προηγούμενη γνωστοποίηση της Εταιρίας για τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ A.E.» (εφεξής η «ΑΝΕΚ») από την ATTICA.

Κατόπιν της ως άνω εγκρίσεως, η συγχώνευση τελεί υπό τις συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές αιρέσεις και εγκρίσεις των αρμοδίων εταιρικών οργάνων.

Η νομική εκπροσώπηση και υποστήριξη της Εταιρίας ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού έγινε από τη δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσα.

Καλλιθέα, 4 Αυγούστου 2023


Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ σε Ολομέλεια εξέδωσε την υπ΄ αριθμ. 827/ 03.08.2023 απόφαση, με την οποία ενέκρινε ομόφωνα τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση για τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της Εταιρείας από την ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

Η Εταιρεία, σύμφωνα με την εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία, θα προβεί σε ορθή και έγκαιρη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με την εξέλιξη της διαδικασίας.

Χανιά, 04.08.2023