Σε συνέχεια της από 7.3.2023 Ανακοίνωσής της, η «MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «η Εταιρία») ανακοινώνει ότι ο Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με σημερινή απόφασή του απέρριψε και το νέο αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής που περιλαμβανόταν στην Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων που κοινοποίησαν στην Εταιρία την 7.3.2023 μέτοχοι μειοψηφίας, περιλαμβανομένης εταιρίας συμφερόντων Δέσποινας Ηλιοπούλου, οι οποίοι ενεργούντες συντονισμένα εκπροσωπούν συνολικό ποσοστό 12,99% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.