Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. υπέβαλλε πρόταση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) για την προκήρυξη ενός έργου το οποίο αφορά τη θαλάσσια ρύπανση η οποία δημιουργείται (ή ενισχύεται) από ανθρώπινες δραστηριότητες στην ξηρά και κατά μήκος των ακτών.

Το έργο αυτό επρόκειτο να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2021 και έχει ως σκοπό να αξιοποιήσει τα δορυφορικά δεδομένα τα οποία στέλνονται από τη συστοιχία των δορυφόρων Copernicus.

Το έργο έχει ως σκοπό να υποστηρίξει όλη τη λεκάνη της Μεσογείου και τα ερευνητικά του δεδομένα θα συνεισφέρουν τόσο στον χαρακτηρισμό όσο και στην παρακολούθηση της ρύπανσης για τις περιοχές αρμοδιότητας της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. Το έργο είναι δωρεάν και συμμετέχουν, εκτός από τον Οργανισμό Λιμένα Καβάλας, ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης και ο Οργανισμός Λιμένα Πάτρας.

Τα αποτελέσματα του έργου θα δώσουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες σε αυτό να εμπλακούν με καινοτόμες τεχνολογίες οι οποίες άπτονται της παρατήρησης της Γης από το διάστημα με επίκεντρο τη διαχείριση της θαλάσσιας ρύπανσης.

Ο κύριος στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να καταγραφούν θαλάσσια και παράκτια περιβαλλοντικά δεδομένα, με απώτερο σκοπό να εξυπηρετηθούν θεσμικοί και κοινωνικοοικονομικοί φορείς (π.χ. υδατοκαλλιέργεια, λιμενικές αρχές κλπ.) μέσα από την αξιοποίηση των δορυφορικών συστημάτων, των εφαρμογών παρατήρησης της Γης από το διάστημα, αλλά και άλλων συμπληρωματικών επίγειων εφαρμογών.

Στο πρώτο στάδιο του έργου θα διοργανωθούν πιλοτικές επιδείξεις για να διαπιστωθεί η πληρότητα των υπαρχόντων συστημάτων ή η ανάγκη αναβάθμισής τους. Κατά το δεύτερο στάδιο τα δεδομένα παρατήρησης θα είναι ανοιχτά σε χρήστες του πρώτου σταδίου και πιθανώς ανοιχτά σε νέους χρήστες.

Συν τοις άλλοις η αμοιβαία ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης (τεχνική, επιστημονική, επιχειρησιακή) μεταξύ των περιοχών οι οποίες συμμετέχουν στο έργο μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη διαχείριση της θαλάσσιας ρύπανσης στην Ελλάδα, αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή συστοιχία των δορυφόρων Copernicus διασφαλίζει τη δωρεάν διαθεσιμότητα των δεδομένων για τις επόμενες δεκαετίες.