Την υπογραφή σύμβασης, στις 4 Σεπτεμβρίου, με την “HILL INTERNATIONAL N.V. – ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.”, με αντικείμενο την “Επικαιροποίηση Μελέτης και Διαχείριση Έργου (Project Management) της Επέκτασης της Λιμενικής Υποδομής του 6ου Προβλήτα” ανακοίνωσε ο ΟΛΘ.

Το έργο αποτελεί μέρος των Υποχρεωτικών Επενδύσεων συνολικού ύψους € 180 εκατ., τις οποίες έχει αναλάβει η ΟΛΘ Α.Ε.

Η εν λόγω Σύμβαση έχει διάρκεια 46 μήνες και η Κοινοπραξία θα παρέχει, υπό την εποπτεία και τελική έγκριση της ΟΛΘ Α.Ε., τις ακόλουθες υπηρεσίες:

α) Προετοιμασία και εκπόνηση του Σχεδίου Οριστικής Μελέτης για την “Επέκταση της Λιμενικής Υποδομής του 6ου Προβλήτα”, συμπεριλαμβανομένων των τευχών δημοπράτησης για την ανάθεση της κατασκευής του Έργου.

β) Διαχείριση Έργου (Project Management) και επίβλεψη της κατασκευής του εν λόγω Έργου.