Η ασφαλής φόρτωση ενός πλοίου πρέπει να διενεργείται με τάξη και κατά τρόπο που να αποκλείει τη δημιουργία προβλημάτων. Για το σκοπό αυτό οι υπεύθυνοι φόρτωσης μεριμνούν και καθοδηγούν κατάλληλα τους οδηγούς μέχρι την πλήρη ακινητοποίηση των οχημάτων τους ή την έξοδό τους από το πλοίο.

Για την ασφαλή εκτέλεση του πλου διενεργείται πριν από τον απόπλου στοιβασία των οχημάτων σύμφωνα τα στοιχεία ευστάθειας του πλοίου, τα ειδικά χαρακτηριστικά του και τις συνθήκες του ταξιδιού.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την κατανομή των οχημάτων ανάλογα με το βάρος τους έτσι ώστε να μη προκαλούν ροπές κλίσης κατά το εγκάρσιο του πλοίου. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, πρέπει να γίνεται ανακατανομή των οχημάτων σε όλες τις φορτοεκφορτώσεις οχημάτων κατά τις ενδιάμεσες προσεγγίσεις του πλοίου.

Κατά τη μεταφορά επικινδύνων φορτίων πέραν των άλλων προϋποθέσεων κατά τη στοιβασία διενεργείται και κατάλληλος διαχωρισμός των οχημάτων ανάλογα με τις
ιδιότητες των φορτίων που μεταφέρουν και σύμφωνα με τις σχετικές περί μεταφοράς επικινδύνων φορτίων διατάξεις

Εκτός από τα παραπάνω, κατά τη στοιβασία πρέπει να ικανοποιούνται επιπρόσθετα οι παρακάτω απαιτήσεις:

α. Να επιτρέπεται η προσπέλαση στα μέλη του πληρώματος και στα φορητά πυροσβεστικά μέσα σε μία τουλάχιστον πλευρά για οποιαδήποτε όχημα. Της απαίτησης αυτής εξαιρούνται τα Ο/Γ πλοία ανοικτού τύπου που φέρουν πλευρικούς υπερυψωμένους διαδρόμους και για το τμήμα του καταστρώματος που εκτείνονται οι διάδρομοι αυτοί.
β. Να αφήνονται ελεύθεροι διάδρομοι για να μην εμποδίζεται η πρόσβαση των μελών του πληρώματος σε χώρους ή σημεία ελέγχου του πλοίου που πρέπει να είναι προσιτά σε περίπτωση ανάγκης και με οποιεσδήποτε συνθήκες (σταθμοί πυρκαγιάς, τηλεχειριστήρια
επιστομίων δικτύου σεντινών, πρωραίος ή πρυμναίος καταπέλτης κ.λπ)..
γ. Να μη παραμένουν, κατά τη διάρκεια του πλου, οχήματα στους ανελκυστήρες, εκτός αν αυτοί είναι στη θέση ασφάλισής τους και αποτελούν ισοδύναμο τμήμα του αντίστοιχου καταστρώματος, καθώς και στα κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες).

Επιπρόσθετα προς τις διατάξεις για τη στοιβασία, τα οχήματα πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος μετακίνησής τους κατά τη διάρκεια του πλου με οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος του γενικού κανονισμού λιμένα περί φόρτωσης οχημάτων στα οχηματαγωγά πλοία ο οποίος πρέπει να τηρείται και να εφαρμόζεται απόλυτα.

Πάμε όμως να δούμε παρακάτω ένα timelapse video από την φόρτωση του πάνω ανοικτού καταστρώματος του SUPERFAST I/SUPERFAST II.