Παρατείνουμε την ισχύ των κατωτέρω συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας,
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και το ίδιο ανά πλήρες δρομολόγιο μίσθωμα, προς
εξυπηρέτηση άμεσων και επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών, μέχρι την υπογραφή των
συμβάσεων της νέας δρομολογιακής περιόδου και όχι πέραν του χρονικού διαστήματος των
τεσσάρων (04) μηνών, ήτοι 28-02-2019. Για να διάβάσετε την απόφαση του Υ.ΝΑ.Ν.Π. πατήστε εδώ.