Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
α)Τις διατάξεις του άρθρου 4 καθώς και τις λοιπές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 3577/1992 του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1992, για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (Θαλάσσιες Ενδομεταφορές – Καμποτάζ),
β)Τις διατάξεις της παραγράφου 5 και επ., του άρθρου όγδοου του Ν.2932/2001 «Ελεύθερη
παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων
και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες
Σελίδα 1 από 53 διατάξεις» (Α΄ 145), όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου έκτου του ν.3755/2009 (Α’ 52),

Η συνέχεια εδώ.