Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε., σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22 Απριλίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 μ.μ. στον 1ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Καλυμνίων (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ενημέρωση για το ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

 

Κάλυμνος, 31-03-2023

Για την ΑΝΕΚ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Θανάτσης