Απαγορεύεται εφεξής η διενέργεια εργασιών ναυπήγησης πλοίου χωρίς την άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, η οποία θα χορηγείται αποκλειστικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης αιτήσεων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας (e-ΔΛΑ).

Τα παραπάνω επισημαίνονται σε ΚΥΑ των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδ. Γεωργιάδη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κων/νου Χατζηδάκη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιω. Πλακιωτάκη.

Αναλυτικότερα, η τροποποιημένη ΚΥΑ αναφέρει τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Αντικατάσταση των άρθρων 4, 5 και 6 της υπό στοιχεία 8312.23B/12/09/01.6.2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1132)

1. Το άρθρο 4 της υπό στοιχεία 8312.23Β/12/09/ 01.6.2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1132) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 4

Άδειες εργασιών ναυπήγησης

Απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών ναυπήγησης πλοίου χωρίς την άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Η άδεια χορηγείται αποκλειστικά, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης αιτήσεων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας (e-ΔΛΑ), αφού πρωτίστως υποβληθούν με μέριμνα των ενδιαφερομένων σε αυτό, τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά των παρ. 1, 2 και 3.

1. Ναυπήγηση πλοίου σε χώρο Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης.

Η ναυπήγηση πλοίου σε χώρο Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης μπορεί να διενεργηθεί εξ ολοκλήρου από την Ναυπηγοεπισκευαστική Επιχείρηση ή από Εργοληπτική Επιχείρηση με την παραχώρηση του χώρου ή με ανάθεση από Ναυπηγοεπισκευαστική Επιχείρηση ή Εργοληπτική Επιχείρηση ή από τον κύριο του έργου επιμέρους εργασιών ναυπήγησης σε Ειδικές Επιχειρήσεις.

α. Ναυπήγηση πλοίου εξ ολοκλήρου από Ναυπηγοεπισκευαστική Επιχείρηση.

αα) Αίτηση του υπευθύνου ή του νομίμου εκπροσώπου της ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του νόμιμου εκπροσώπου του που της ανέθεσαν την εξ’ ολοκλήρου ναυπήγηση του πλοίου, τα στοιχεία του συγκεκριμένου πλοίου που θα ναυπηγηθεί και περαιτέρω τα στοιχεία του ορισμένου τεχνικού ασφαλείας.

αβ) Πιστοποιητικό GAS FREE σε κάθε περίπτωση που κατά την πρόοδο των εργασιών ναυπήγησης και για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας, απαιτείται η σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, έκδοση του πιστοποιητικού αυτού. Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης του προαναφερθέντος πιστοποιητικού, αυτό υποβάλλεται μέσω του e-ΔΛΑ στην αρμόδια Λιμενική Αρχή για ενημέρωση.

αγ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), του υπεύθυνου ή του νομίμου εκπροσώπου της ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης, στην οποία δηλώνεται:

i) Η άδεια έναρξης εργασιών ναυπήγησης, ο εκδότης αυτής και τα στοιχεία του πλοίου.

ii) Η τήρηση εντύπου ανάθεσης καθηκόντων «Τεχνικού Ασφαλείας» για τις εργασίες ναυπήγησης του πλοίου, το οποίο έχει κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

iii) Η τήρηση στη γραφειακή εγκατάσταση της ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης, κατάστασης με τα πλήρη στοιχεία του δικού της εργατοτεχνικού προσωπικού που εργάζεται στα πλοία που εκτελούν εργασίες ναυπήγησης στον χώρο της. Η κατάσταση αυτή ενημερώνεται εγκαίρως και ανελλιπώς και είναι διαθέσιμη για έλεγχο από τις ελεγκτικές αρχές, καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο.

β. Ναυπήγηση πλοίου εξ ολοκλήρου από Εργοληπτική Επιχείρηση.

βα) Αίτηση του υπευθύνου ή του νομίμου εκπροσώπου της Εργοληπτικής Επιχείρησης στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του νομίμου εκπροσώπου του που της ανέθεσαν την εξ ολοκλήρου ναυπήγηση του πλοίου, καθώς και τα στοιχεία του συγκεκριμένου πλοίου που θα ναυπηγηθεί και περαιτέρω τα στοιχεία του ορισμένου Τεχνικού Ασφαλείας.

ββ) Βεβαίωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου της Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης ότι έχει παραχωρήσει στην Εργοληπτική Επιχείρηση τον απαιτούμενο για τη ναυπήγηση του πλοίου χώρο ή ότι έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με αυτή.

βγ) Βεβαίωση της Υπηρεσίας Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από την οποία να προκύπτει, ότι αυτή είναι εγγεγραμμένη στην κατηγορία πλωτών έργων και εγκαταστάσεων ναυπηγείου, καθώς και βεβαίωση του Ειδικού Μητρώου της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας.

βδ) Αντίγραφο άδειας έναρξης εργασιών ναυπήγησης που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Διεύθυνση του Κλάδου Γ’ του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή από αναγνωρισμένο Νηογνώμονα.

βε) Πιστοποιητικό GAS FREE σε κάθε περίπτωση που κατά την εκτέλεση των επιμέρους εργασιών απαιτείται η σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, έκδοση του πιστοποιητικού αυτού.

Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης του προαναφερθέντος πιστοποιητικού, αυτό υποβάλλεται μέσω του e-ΔΛΑ στην αρμόδια Λιμενική Αρχή για ενημέρωση.

βστ) Αντίγραφο του εντύπου ανάθεσης καθηκόντων “Τεχνικού Ασφαλείας” το οποίο έχει κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Σε περίπτωση αργιών, επίσημων εορτών ή τις μη εργάσιμες ώρες ο Τεχνικός Ασφαλείας δηλώνει, μέσω του e-ΔΛΑ, ότι το έντυπο αυτό θα υποβληθεί στην αρμόδια Λιμενική Αρχή τις πρωινές ώρες της πρώτης εργάσιμης ημέρας και υποβάλλει σ’ αυτήν, συμπληρωμένο και χωρίς θεώρηση, αντίγραφο του εντύπου που θα κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

βζ) Αντίγραφο της κατάστασης με τα πλήρη στοιχεία του εργατοτεχνικού προσωπικού της Εργοληπτικής Επιχείρησης που θα εκτελέσει τις επιμέρους εργασίες ναυπήγησης του πλοίου, το ωράριο εργασίας, τις ημέρες ανάπαυσης όπως προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις. Η κατάσταση που θα φέρει την σφραγίδα της κατά περίπτωση Επιχείρησης θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο της Επιχείρησης και αντίγραφο της θα αναρτάται επίσης στον Πίνακα Ανακοινώσεων του χώρου ναυπήγησης του πλοίου. Εάν η αρχική κατάσταση μεταβληθεί ή τροποποιηθεί αυτή υποβάλλεται μέσω του e-ΔΛΑ στην αρμόδια Λιμενική Αρχή.

γ. Ναυπήγηση του πλοίου από Ειδικές Επιχειρήσεις.

γα) Αίτηση του κυρίου του έργου ή του νομίμου εκπροσώπου του ή του υπευθύνου ή του νομίμου εκπροσώπου της Ναυπηγοεπισκευαστικής ή Εργοληπτικής Επιχείρησης στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία της Ειδικής Επιχείρησης ή των Ειδικών Επιχειρήσεων που έχει ανατεθεί η εκτέλεση των επιμέρους εργασιών ναυπήγησης, το είδος των εργασιών και εάν πρόκειται για θερμές ή ψυχρές εργασίες, καθώς και τα στοιχεία του ορισμένου Τεχνικού Ασφαλείας, και τα στοιχεία επίσης του ορισμένου Τεχνικού ή της Εργοληπτικής Επιχείρησης για την επίβλεψη και το συντονισμό των εργασιών ναυπήγησης.

γβ) Πιστοποιητικό GAS FREE σε κάθε περίπτωση που κατά την εκτέλεση των επιμέρους εργασιών απαιτείται η σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, έκδοση του πιστοποιητικού αυτού.

Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης του προαναφερθέντος πιστοποιητικού, αυτό υποβάλλεται μέσω του e-ΔΛΑ στην αρμόδια Λιμενική Αρχή για ενημέρωση.

γγ) Αντίγραφο του εντύπου ανάθεσης καθηκόντων “Τεχνικού Ασφαλείας” το οποίο έχει κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Σε περίπτωση αργιών, επίσημων εορτών ή τις μη εργάσιμες ώρες ο Τεχνικός Ασφαλείας δηλώνει, μέσω του e-ΔΛΑ, ότι το έντυπο αυτό θα υποβληθεί στην αρμόδια Λιμενική Αρχή τις πρωινές ώρες της πρώτης εργάσιμης ημέρας και υποβάλλει σ’ αυτήν, συμπληρωμένο και χωρίς θεώρηση, αντίγραφο του εντύπου που θα κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

γδ) Αντίγραφο της κατάστασης με τα πλήρη στοιχεία του εργατοτεχνικού προσωπικού της κάθε Ειδικής Επιχείρησης που θα εκτελέσει τις επιμέρους εργασίες ναυπήγησης του πλοίου, το ωράριο εργασίας, τις ημέρες ανάπαυσης όπως προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις. Η κατάσταση που θα φέρει την σφραγίδα της κατά περίπτωση Ειδικής Επιχείρησης θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο της Επιχείρησης. Εάν η αρχική κατάσταση μεταβληθεί ή τροποποιηθεί, αυτή υποβάλλεται μέσω του e-ΔΛΑ στην αρμόδια Λιμενική Αρχή.

2. Ναυπήγηση πλοίου σε Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη.

i) Όλα τα δικαιολογητικά της παρούσης όπως προβλέπονται ανά κατηγορία ναυπήγησης από Ναυπηγοεπισκευαστική, Εργοληπτική ή Ειδικές Επιχειρήσεις για επί μέρους εργασίες ναυπήγησης του πλοίου και επιπλέον έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης ή Εκμετάλλευσης της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης για παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου προς ναυπήγηση του πλοίου.

ii) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της Ναυπηγοεπισκευαστικής ή Εργοληπτικής Επιχείρησης στην οποία σαφώς θα αναφέρεται ότι διατίθεται ο κατάλληλος τεχνικός εξοπλισμός για τη ναυπήγηση του πλοίου αλλά και τα μέσα για την ασφαλή καθέλκυσή του.

iii) Η χορηγούμενη άδεια ναυπήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο της παραχώρησης του χώρου και ανανεώνεται με την υποβολή μέσω e-ΔΛΑ στην Λιμενική Αρχή νέου παραχωρητηρίου.

3. Η γραπτή εκτίμηση κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’ 84) θα τηρείται στον χώρο εργασιών ναυπήγησης του πλοίου και θα υποβάλλεται μέσω του e-ΔΛΑ για όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις στην αρμόδια Λιμενική Αρχή. Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός απασχολουμένων είναι μεγαλύτερος του εκατό (100), σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 70/1990 (Α’ 31), εκπονείται και υποβάλλεται επίσης μέσω του e-ΔΛΑ στην αρμόδια Λιμενική Αρχή μελέτη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου διαφυγής και διάσωσης των εργαζομένων σε περίπτωση κινδύνου.

4. Τηρείται κανονικά από όλες τις κατά περίπτωση Επιχειρήσεις το προβλεπόμενο Βιβλίο Ημερήσιας Παρουσίας από την υπ’ αρ. 131517/25.9.1988 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 711)».

2. Το άρθρο 5 της υπ. αρ. 8312.23Β/12/09/01.6.2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1132) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 5

Άδειες εργασιών μετατροπής

Απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών μετατροπής πλοίου χωρίς την άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Η άδεια χορηγείται αποκλειστικά μέσω του e-ΔΛΑ, αφού πρωτίστως υποβληθούν με μέριμνα των ενδιαφερομένων σε αυτό, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά των παρ. 1, 2 και 3.

1. Εργασίες μετατροπής πλοίου σε χώρο Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης

Η μετατροπή πλοίου σε χώρο Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης μπορεί να διενεργηθεί εξ ολοκλήρου από την Ναυπηγοεπισκευαστική Επιχείρηση ή από Εργοληπτική Επιχείρηση με την παραχώρηση του χώρου ή με ανάθεση από Ναυπηγοεπισκευαστική Επιχείρηση ή Εργοληπτική Επιχείρηση ή από τον κύριο του έργου επιμέρους εργασιών μετατροπής σε Ειδικές Επιχειρήσεις.

α. Εργασίες μετατροπής πλοίου εξ ολοκλήρου από ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση.

αα) Αίτηση του υπευθύνου ή του νομίμου εκπροσώπου της ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του νομίμου εκπροσώπου του που της ανέθεσαν εξ ολοκλήρου τις εργασίες μετατροπής του πλοίου, τα στοιχεία του συγκεκριμένου πλοίου που θα λάβουν χώρα οι σχετικές εργασίες, το είδος των εργασιών και εάν πρόκειται για θερμές ή ψυχρές εργασίες καθώς και τα στοιχεία του ορισμένου Τεχνικού Ασφαλείας.

αβ) Πιστοποιητικό GAS FREE σε κάθε περίπτωση που κατά την πρόοδο των εργασιών ναυπήγησης και για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας, απαιτείται η σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, έκδοση του πιστοποιητικού αυτού. Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης του προαναφερθέντος πιστοποιητικού, αυτό υποβάλλεται μέσω του e-ΔΛΑ στην αρμόδια Λιμενική Αρχή για ενημέρωση.

αγ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του υπεύθυνου ή του νόμιμου εκπροσώπου της ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης, στην οποία δηλώνεται:

i) Η έκδοση άδειας έναρξης εργασιών μετατροπής, ο εκδότης αυτής και τα στοιχεία του πλοίου.

ii) Η τήρηση εντύπου ανάθεσης καθηκόντων «Τεχνικού Ασφαλείας» για τις εργασίες μετατροπής του πλοίου, το οποίο έχει κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

iii) Η τήρηση στη γραφειακή εγκατάσταση της ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης, κατάστασης με τα πλήρη στοιχεία του δικού της εργατοτεχνικού προσωπικού που εργάζεται στα πλοία που εκτελούν εργασίες μετατροπής στον χώρο της. Η κατάσταση αυτή ενημερώνεται εγκαίρως και ανελλιπώς και είναι διαθέσιμη για έλεγχο από τις ελεγκτικές αρχές, καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο.

αδ)Σε περίπτωση που το πλοίο στο οποίο θα εκτελεστούν εργασίες μετατροπής είναι στ ελεχωμένο ο κύριος του έργου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του ή ο πλοίαρχος του πλοίου υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή αίτηση – δήλωση κατά το υπόδειγμα της παρούσας.

αε) Η ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση στον χώρο της οποίας εκτελούνται οι εργασίες μετατροπής στο συγκεκριμένο πλοίο, μπορεί να αναλάβει με δικά της μέσα και κατάλληλα πιστοποιημένο προσωπικό, την πυρασφάλεια καθ’ όλη την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών.

Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια Λιμενική Αρχή ενημερώνεται σχετικά από την ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση μέσω του e-ΔΛΑ και παραλείπονται τα στοιχεία 13 και 14 του Υποδείγματος που αφορούν σε θέματα πυρασφάλειας.

β. Εργασίες μετατροπής πλοίου εξ ολοκλήρου από Εργοληπτική Επιχείρηση.

βα) Αίτηση του υπευθύνου ή του νομίμου εκπροσώπου της Εργοληπτικής Επιχείρησης στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του νομίμου εκπροσώπου του που της ανέθεσαν εξ ολοκλήρου τις εργασίες μετατροπής του πλοίου, τα στοιχεία του συγκεκριμένου πλοίου που θα λάβουν χώρα οι σχετικές εργασίες, το είδος των εργασιών, και εάν πρόκειται για θερμές ή ψυχρές εργασίες καθώς και τα στοιχεία του ορισμένου Τεχνικού Ασφαλείας.

ββ) Όλα τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 1(β) του άρθρου 4 με αντικατάσταση της άδειας έναρξης εργασιών ναυπήγησης, με άδεια έναρξης εργασιών μετατροπής που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Διεύθυνση του Κλάδου Γ’ του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή αναγνωρισμένο Νηογνώμονα.

Σε περίπτωση που το πλοίο στο οποίο θα εκτελεστούν εργασίες μετατροπής είναι στελεχωμένο ο κύριος του έργου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του ή ο πλοίαρχος του πλοίου ενημερώνει μέσω του e-ΔΛΑ την αρμόδια Λιμενική Αρχή ως ειδικότερα προβλέπεται κατά περίπτωση στην υποπερ. (αδ) και υποπερ. (αε) της περ. (α) της παρ. 1.

γ. Εργασίες μετατροπής του πλοίου από Ειδικές Επιχειρήσεις.

γα) Αίτηση του κυρίου του έργου ή του νομίμου εκπροσώπου του ή του υπευθύνου ή του νομίμου εκπροσώπου της Ναυπηγοεπισκευαστικής ή Εργοληπτικής Επιχείρησης στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία της Ειδικής Επιχείρησης ή των Ειδικών Επιχειρήσεων που έχει ανατεθεί η εκτέλεση των επιμέρους εργασιών μετατροπής, το είδος των εργασιών και εάν πρόκειται για θερμές ή ψυχρές εργασίες, καθώς και τα στοιχεία του ορισμένου Τεχνικού Ασφαλείας, και τα στοιχεία επίσης του ορισμένου Τεχνικού ή της Εργοληπτικής Επιχείρησης για την επίβλεψη και το συντονισμό των εργασιών μετατροπής.

γβ) Όλα τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται στις υποπερ. (γβ), (γγ) και (γδ) της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσης.

γγ) Σε περίπτωση που το πλοίο στο οποίο θα εκτελεστούν εργασίες μετατροπής είναι στελεχωμένο ο κύριος του έργου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του ή ο πλοίαρχος του πλοίου ενημερώνει μέσω του e-ΔΛΑ την αρμόδια Λιμενική Αρχή ως ειδικότερα προβλέπεται στην υποπερ. (αδ) της περ. (α) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

2. Μετατροπή πλοίου σε Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη.

i) Όλα τα δικαιολογητικά της παρούσης όπως προβλέπονται ανά κατηγορία μετατροπής από Ναυπηγοεπισκευαστική, Εργοληπτική ή Ειδικές Επιχειρήσεις κατά περίπτωση και επιπλέον έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης ή Εκμετάλλευσης της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης για παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου προς μετατροπή του πλοίου.

ii) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της κατά περίπτωση Επιχείρησης στην οποία σαφώς θα αναφέρεται ότι διατίθεται ο κατάλληλος τεχνικός εξοπλισμός για τις εργασίες μετατροπής του πλοίου και τα κατάλληλα ασφαλή μέσα σε περίπτωση ανέλκυσης ή καθέλκυσης του πλοίου.

iii) Η χορηγούμενη άδεια μετατροπής δεν μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο της παραχώρησης του χώρου και ανανεώνεται με την υποβολή μέσω του e-ΔΛΑ στην Λιμενική Αρχή νέου παραχωρητηρίου.

3. Η γραπτή εκτίμηση κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’ 84) θα τηρείται στον χώρο εργασιών μετατροπής του πλοίου και θα υποβάλλεται μέσω του e-ΔΛΑ για όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις στην αρμόδια Λιμενική Αρχή. Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός απασχολουμένων είναι μεγαλύτερος του εκατό (100), σύμφωνα με διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 70/1990 (Α’ 31), εκπονείται και υποβάλλεται επίσης μέσω του e-ΔΛΑ στην αρμόδια Λιμενική Αρχή μελέτη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου διαφυγής και διάσωσης των εργαζομένων σε περίπτωση κινδύνου.

4. Τηρείται κανονικά από όλες τις κατά περίπτωση Επιχειρήσεις το προβλεπόμενο Βιβλίο Ημερήσιας Παρουσίας από την υπ’ αρ. 131517/25.9.1988 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 711).»

3. Το άρθρο 6 της υπ’αρ. 8312.23Β/12/09/01.6.2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1132) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 6

Άδειες εργασιών επισκευής-συντήρησης

Απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών επισκευής, συντήρησης πλοίου χωρίς την άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Η άδεια χορηγείται αποκλειστικά μέσω του e-ΔΛΑ, αφού πρωτίστως υποβληθούν με μέριμνα των ενδιαφερομένων σε αυτό, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά των παρ. 1, 2 και 3.

1. Επισκευή, συντήρηση πλοίου σε χώρο της ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης.

Η επισκευή, συντήρηση πλοίου σε χώρο της ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης μπορεί να διενεργηθεί εξ ολοκλήρου από την ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση ή με ανάθεση από την ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση ή τον κύριο του έργου επιμέρους εργασιών σε Ειδικές Επιχειρήσεις.

α. Επισκευή, συντήρηση πλοίου εξ ολοκλήρου από την ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση.

αα) Αίτηση του κυρίου του έργου ή του νόμιμου εκπροσώπου του ή του πλοιάρχου του πλοίου, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του συγκεκριμένου πλοίου που θα λάβουν χώρα οι σχετικές εργασίες, το είδος των εργασιών, και εάν πρόκειται για θερμές ή ψυχρές εργασίες, τα στοιχεία της ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης στην οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση τους, καθώς και τα στοιχεία του ορισμένου Τεχνικού Ασφαλείας.

αβ) Πιστοποιητικό GAS FREE σε κάθε περίπτωση που κατά την πρόοδο των εργασιών ναυπήγησης και για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας, απαιτείται η σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, έκδοση του πιστοποιητικού αυτού. Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης του προαναφερθέντος πιστοποιητικού, αυτό υποβάλλεται μέσω του e-ΔΛΑ στην αρμόδια Λιμενική Αρχή για ενημέρωση.

αγ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του υπεύθυνου ή του νομίμου εκπροσώπου της ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης, στην οποία δηλώνεται:

i) Η τήρηση εντύπου ανάθεσης καθηκόντων «Τεχνικού Ασφαλείας» για τις εργασίες επισκευής, συντήρησης του πλοίου, το οποίο έχει κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

ii) Η τήρηση στη γραφειακή εγκατάσταση της ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης, κατάστασης με τα πλήρη στοιχεία του δικού της εργατοτεχνικού προσωπικού που εργάζεται στα πλοία που εκτελούν εργασίες επισκευής, συντήρησης στον χώρο της. Η κατάσταση αυτή ενημερώνεται εγκαίρως και ανελλιπώς και είναι διαθέσιμη για έλεγχο από τις ελεγκτικές αρχές, καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο.

αδ)Σε περίπτωση που το πλοίο στο οποίο θα εκτελεστούν εργασίες επισκευής, συντήρησης είναι στελεχωμένο, ο κύριος του έργου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του ή ο πλοίαρχος του πλοίου υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή αίτηση – δήλωση κατά το υπόδειγμα της παρούσας.

αε) Η ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση στον χώρο της οποίας εκτελούνται οι εργασίες επισκευής, συντήρησης στο συγκεκριμένο πλοίο, μπορεί να αναλάβει με δικά της μέσα και κατάλληλα πιστοποιημένο προσωπικό, την πυρασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια Λιμενική Αρχή ενημερώνεται σχετικά από τη ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση μέσω του e-ΔΛΑ και παραλείπονται τα στοιχεία 13 και 14 του Υποδείγματος που αφορούν σε θέματα πυρασφάλειας.

β. Ανάθεση από ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση ή τον κύριο του έργου επιμέρους εργασιών επισκευής, συντήρησης του πλοίου σε Ειδικές Επιχειρήσεις.

βα) Αίτηση του κυρίου του έργου ή του νομίμου εκπροσώπου του ή του υπευθύνου ή του νομίμου εκπροσώπου της Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία της Ειδικής Επιχείρησης ή των Ειδικών Επιχειρήσεων που έχει ανατεθεί η εκτέλεση των επιμέρους εργασιών επισκευής, συντήρησης, το είδος των εργασιών και εάν πρόκειται για θερμές ή ψυχρές εργασίες, καθώς και τα στοιχεία του ορισμένου Τεχνικού Ασφαλείας.

ββ) Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις υποπερ. (γβ), (γγ) και (γδ) της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσης.

βγ) Σε περίπτωση που το πλοίο στο οποίο θα εκτελεστούν εργασίες επισκευής, συντήρησης είναι στελεχωμένο ο κύριος του έργου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του ή ο πλοίαρχος του πλοίου ενημερώνει, μέσω του e-ΔΛΑ την αρμόδια Λιμενική Αρχή ως ειδικότερα προβλέπεται κατά περίπτωση στην υποπερ. (αδ) και (αε) της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 5.

γ. Ανάθεση από τον κύριο του έργου επιμέρους εργασιών επισκευής, συντήρησης του πλοίου σε Ειδικές Επιχειρήσεις.

γα) Αίτηση του κυρίου του έργου ή του νομίμου εκπροσώπου του ή του πλοιάρχου του πλοίου στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του συγκεκριμένου πλοίου που θα λάβουν χώρα οι εργασίες επισκευής, συντήρησης, το είδος των εργασιών και εάν πρόκειται για θερμές ή ψυχρές εργασίες, τα στοιχεία της Ειδικής Επιχείρησης ή των Ειδικών Επιχειρήσεων που τους έχει ανατεθεί η εκτέλεση των εργασιών, καθώς και τα στοιχεία του ορισμένου Τεχνικού Ασφαλείας.

γβ) Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις υποπερ. (γβ), (γγ) και (γδ) της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσης.

γγ) Σε περίπτωση που το πλοίο στο οποίο θα εκτελεστούν εργασίες επισκευής, συντήρησης είναι στελεχωμένο ο κύριος του έργου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του ή ο πλοίαρχος του πλοίου ενημερώνει μέσω του e-ΔΛΑ την αρμόδια Λιμενική Αρχή ως ειδικότερα προβλέπεται στην υποπερ. (αδ) της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 5.

2. Επισκευή – συντήρηση σε Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη.

i) Όλα τα δικαιολογητικά της παρούσης όπως προβλέπονται ανά κατηγορία επισκευής ή συντήρησης από Ναυπηγοεπισκευαστική, ή Ειδικές Επιχειρήσεις κατά περίπτωση και επιπλέον έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης ή Εκμετάλλευσης της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης για παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου προς επισκευή ή συντήρηση του πλοίου.

ii) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της κατά περίπτωση Επιχείρησης στην οποία σαφώς θα αναφέρεται ότι διατίθεται ο κατάλληλος τεχνικός εξοπλισμός για τις εργασίες επισκευής, συντήρησης του πλοίου και τα κατάλληλα ασφαλή μέσα σε περίπτωση ανέλκυσης ή καθέλκυσης του πλοίου.

iii) Η χορηγούμενη άδεια επισκευής ή συντήρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο της παραχώρησης του χώρου και ανανεώνεται με την υποβολή μέσω του e-ΔΛΑ στην Λιμενική Αρχή νέου παραχωρητηρίου.

3. Για την εκτέλεση εργασιών επισκευής ή συντήρησης σε συστήματα θέρμανσης – ψύξης – κλιματισμού ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό πλοίων, από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του δεν απαιτείται σχετική εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται κατόπιν σχετικής αίτησης, μέσω του e-ΔΛΑ και χορήγησης ειδικής άδειας από την αρμόδια Λιμενική Αρχή χωρίς την υποβολή σε αυτή άλλων δικαιολογητικών.

4. Η γραπτή εκτίμηση κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’ 84) θα τηρείται στον χώρο εργασιών επισκευής, συντήρησης του πλοίου και θα υποβάλλεται μέσω του e-ΔΛΑ για όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις στην αρμόδια Λιμενική Αρχή. Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός απασχολουμένων είναι μεγαλύτερος του εκατό (100), σύμφωνα με διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 70/1990 (Α’ 31), εκπονείται και υποβάλλεται επίσης μέσω του e-ΔΛΑ στην αρμόδια Λιμενική Αρχή μελέτη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου διαφυγής και διάσωσης των εργαζομένων σε περίπτωση κινδύνου.

5. Τηρείται κανονικά από όλες τις κατά περίπτωση Επιχειρήσεις το προβλεπόμενο Βιβλίο Ημερήσιας Παρουσίας από την υπ’ αρ. 131517/25.9.1988 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 711)».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.