Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοίνωσε στις 17 Αυγούστου 2023, την πρόθεση χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα: “Τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης υπουργείου ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής – Υποπρόγραμμα Α’: Ενίσχυση της ναυτιλίας, της εθνικής λιμενικής στρατηγικής και της ασφάλειας και της προστασίας στο θαλάσσιο χώρο (Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων, Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής)”.

Η πρόσκληση αφορά στην υποβολή πρότασης από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας για την υλοποίηση της Πράξης µε Τίτλο «Εργασίες Βελτίωσης στους Λιµένες της Ν. Αίγινας», στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 2021-2025 και συγκεκριμένα του Υποπρογράµµατος Α’ µε τίτλο: “Ενίσχυση της ναυτιλίας, της εθνικής λιμενικής στρατηγικής και της ασφάλειας και της προστασίας στο θαλάσσιο χώρο (Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων, Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής).

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας καλείται ως δυνητικός δικαιούχος για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω άξονα προτεραιότητας του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.) .

Το φυσικό αντικείμενο, ο προϋπολογισμός και οι στόχοι που επιδιώκεται να επιτευχθούν περιγράφονται στο Τ.Π.Α. του Υ.Ν.ΑΝ.Π., όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 21168/16.03.2022 (Β’ 1193) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η Πράξη περιλαμβάνει εργασίες βυθοκόρησης και επισκευής προβλήτα των λιμενικών υποδομών και Θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη του ειδικού αναπτυξιακού στόχου «Μεταφορές» για την ανάπτυξη και αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Ειδικότερα, η Πράξη περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:

1. Βυθοκόρηση λιμένα Σουβάλας Αίγινας 124.000,00 € 
2. Επισκευή προβλήτα κεντρικού λιμένα Αίγινας (Α’ Φάση) 124.000,00 € 

Σύνολο 248.000,00 €

Η ηλεκτρονική υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (Τ.Δ.Π.) του δυνητικού Δικαιούχου Θα γίνει στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Την ανακοίνωση της πρόθεσης για την υποβολή πρότασης υπογράφει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.