Σε δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετοχών της Attica Group που δεν ελέγχει, προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνέχεια αντίστοιχης κίνησης που είχε κάνει για τις μετοχές της MIG.  Ειδικότερα, όπως ενημέρωσε η Τράπεζα Πειραιώς, η δημόσια πρόταση θα γίνει σε τιμή 1,855 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως αναφέρει η τράπεζα, ελέγχει μέσω και των προσώπων που ενεργούν συντονισμένα, το 79,3832% των μετοχών της εταιρίας. Ως εκ τούτου, η δημόσια πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των μετοχών, τις οποίες δεν κατέχει ο προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον προτείνοντα, ήτοι κατ’ ανώτατο αριθμό 44.492.160 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους περίπου 20,6168% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, και εφόσον ο προτείνων και τα συντονισμένα πρόσωπα κατέχουν συνολικά μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, ο προτείνων:

* δεν θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.

* υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου, να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δημόσιας πρότασης σε τιμή ανά μετοχή ίση με το προσφερόμενο 5 αντάλλαγμα (δικαίωμα εξόδου). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δημόσιας πρότασης, ο προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το δικαίωμα εξόδου των μετόχων.

* δεν θα προχωρήσει σε καμία ενέργεια αναφορικά με την διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το Χ.Α..