Έως το ποσό των 20 εκατ. ευρώ, μπορεί να φθάσει το ύψος της χρηματοδότηση που θα λάβουν οι πλοιοκτήτες για τη διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιών και την ανάκτηση του ακτοπλοϊκού δικτύου. Αυτό προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ την Κυριακή.

Δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι πλοιοκτήτες – πλοιοκτήτριες εταιρείες και κοινοπραξίες, οι οποίες, λόγω των περιορισμών που ισχύουν λόγω της κατάστασης αναφορικά με τον επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων πολιτών στα νησιά με πλοία που εκτελούν ακτοπλοϊκά δρομολόγια, συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το ποσό αυτό θα καλυφθεί από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Σχετική πρόνοια για τη διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιών και την ανάκτηση του ακτοπλοϊκού δικτύου, υπάρχει στο άρθρο 282 του ν. 4738/2020 βάσει του οποίου το υπουργείο Ναυτιλίας μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020 για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου δρομολογίου ή δρομολογίων, με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας έναντι μισθώματος.

Οι εν λόγω συμβάσεις, μπορούν να συναφθούν χωρίς προηγούμενη υποβολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο σχεδίου σύμβασης με τον σχετικό φάκελο για έλεγχο νομιμότητας, ή πριν από την ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές, η συναφθείσα σύμβαση και ο σχετικός φάκελος υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο εντός 15 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της. Αν η σύμβαση και ο σχετικός φάκελος δεν υποβληθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή αν ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποβεί αρνητικός, η σύμβαση θεωρείται ως μηδέποτε συναφθείσα.

Της Αλεξάνδρας Γκίτση