Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024
Αθήνα Ελλάδα

ANEK LINES: Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2019

  • Αύξηση κύκλου εργασιών Ομίλου: € 173,9 εκατ. έναντι € 168,2 εκατ.
  • Αύξηση EBITDA Ομίλου: € 25,6 εκατ. έναντι € 14,6 εκατ.

Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της χρήσης από 1 Ιανου-αρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ):

Το 2019 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατι-κής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Εκτελώντας σχεδόν τον ίδιο αριθμό δρομολογίων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το 2019, σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 1.044 χιλιάδες επιβάτες έναντι 965 χιλ. το 2018 (αύξηση 8%), 202 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 189 χιλ. (αύξηση 7%) και 129 χιλ. φορτηγά, όσα και το προηγούμενο έτος. Η αύξηση του μεταφορικού έργου της Εταιρείας σε επιβάτες και Ι.Χ. αυτοκίνητα προήλ-θε από τις γραμμές της Κρήτης. Παράλληλα, στο πλαίσιο της αποδοτικότερης διαχείρισης του στόλου της Εταιρείας, συνεχίστηκαν οι εκναυλώσεις πλοίων της.

Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, το 2019 o Όμιλος της ΑΝΕΚ βελτίωσε σημαντικά τα οικονομικά του μεγέθη σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας μία από τις πιο αποδοτικές χρονιές κατά την τελευταία δεκαετία. Αυτό επιτεύχθηκε αφενός λόγω του αυξημένου κύκλου εργασιών ως απόρροια της αύ-ξησης του μεταφορικού έργου και αφετέρου λόγω του περιορισμού του λειτουργικού κόστους.

Το 2019, σε σχέση με το 2018, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ εμφάνισε αύξηση του κύκλου εργασιών, μείωση του κό-στους πωληθέντων, σημαντική βελτίωση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελε-σμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) και παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας έναντι ζημιών. Παράλληλα με την επιστροφή στην κερδοφορία και την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ αναδεικνύοντας και διατηρώντας τις αξίες του, εξακολούθησε να εφαρμόζει υπεύθυνες κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές, να στηρίζει έμπρακτα την κοινωνία, τον πολιτισμό, την παιδεία και τον αθλητισμό.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2019 για τον Όμιλο και τη Μητρική διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κύκλος Εργασιών
Αύξηση κατά € 5,7 εκατ. παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2019 ο οποίος ανήλθε σε € 173,9 εκατ. έναντι € 168,2 εκατ. τη χρήση 2018. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε € 157,0 εκατ. έναντι € 153,5 εκατ.

Μικτά Αποτελέσματα
Σημαντική βελτίωση κατά € 8,7 εκατ. εμφάνισαν τα ενοποιημένα μικτά κέρδη τα οποία για τη χρήση 2019 ανήλθαν σε € 40,3 εκατ. έναντι € 31,6 εκατ. το 2018. Στη βελτίωση αυτή, εκτός από την αύξηση του κύκλου εργασιών, συνετέλεσε και η μείωση του κόστους πωληθέντων κατά € 3,1 εκατ. το οποίο διαμορφώθηκε σε € 133,6 εκατ. έναντι € 136,7 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Αντίστοιχα, για την Εταιρεία τα μικτά κέρδη δια-μορφώθηκαν σε € 34,1 εκατ. έναντι € 27,4 εκατ., με το κόστος πωληθέντων να διαμορφώνεται σε € 123,0 εκατ. από € 126,0 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

EBITDA
Ως αποτέλεσμα της αύξησης των μικτών κερδών και της μείωσης κατά € 2,5 εκατ. των εξόδων διοίκησης και διάθεσης, ο Όμιλος το 2019 πέτυχε σημαντική αύξηση κατά € 11,0 εκατ. ή 75% των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία ανήλθαν σε € 25,6 εκατ. έναντι € 14,6 εκατ. το 2018. Για τη Μητρική το EBITDA ανήλθε σε € 22,9 εκατ. έναντι € 14,8 εκατ. την προη-γούμενη χρήση.

Χρηματοοικονομικά και λοιπά αποτελέσματα
Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου για το 2019 παρέμεινε σταθερό σε σχέση με την προη-γούμενη χρήση και ανήλθε σε € 9,5 εκατ. Τα αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθη-καν σε κέρδη € 0,1 εκατ. έναντι ζημιών € 0,1 εκατ. το 2018, ενώ στη χρήση 2019 προέκυψαν έκτακτες ζημιές από μη λειτουργικές προβλέψεις ποσού € 0,8 εκατ. έναντι € 6,8 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Καθαρά αποτελέσματα
Τέλος, τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους για το 2019 ανήλθαν σε κέρδη € 3,8 εκατ. έναντι ζημιών € 13,3 εκατ., ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη € 2,6 εκατ. έναντι ζημιών € 13,8 εκατ. Αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής για το 2019 ανήλθαν σε κέρδη € 2,7 εκατ. έναντι ζημιών € 13,2 εκατ.
Στη χώρα μας, όπως και σε παγκόσμιο επίπεδο, βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια περιορισμού της πανδη-μίας COVID-19 και των συνεπειών της. Στην παρούσα φάση δεν είναι εφικτό να γίνουν ασφαλείς προβλέ-ψεις όσον αφορά στην εξέλιξη της πανδημίας και στις οριστικές επιπτώσεις της στη δραστηριότητα του Ομί-λου. Στην επιβατηγό ναυτιλία είναι σε ισχύ αυστηροί ταξιδιωτικοί περιορισμοί που έχουν οδηγήσει σε σχε-δόν μηδενική επιβατική κίνηση. Οι στρατηγικοί στόχοι της διοίκησης του Ομίλου για το 2020 είναι ο περιο-ρισμός των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας στο μικρότερο δυνατό βαθμό, η αντιστάθμισή τους στη χρηματοοικονομική κατάσταση, καθώς και η διασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας για την ομαλή συ-νέχιση της λειτουργικής δραστηριότητας.

Χανιά, 24 Απριλίου 2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προτεινόμενα Αρθρα

Ακολουθήστε μας

41,790ΥποστηρικτέςΚάντε Like
672ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
664ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής


Τελευταία Άρθρα