Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
Αθήνα Ελλάδα

Απάντηση της Δημόσιας Αρχής Λιμένων σε χτεσινό (30/1/2020) «κείμενο των πληρεξούσιων δικηγόρων της εταιρείας SEA & LAND SECURITY E.E.» που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα zougla.gr

Με αφορμή χτεσινό (30/1/2020) « κείμενο των πληρεξούσιων δικηγόρων της εταιρείας SEA & LAND SECURITY E.E .», που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα zougla . gr , o Διοικητής της Δημόσιας Αρχής Λιμένων κ. Δημοσθένης Μπακόπουλος διευκρινίζει τα εξής:

1. Με το από 2-8-2012 μισθωτήριο συμφωνητικό, οι συγκύριοι του ευρισκόμενου στο Πέραμα – Λεωφ. Δημοκρατίας αρ. 50 ναυπηγείου το εκμίσθωσαν στην κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία MED SHIPYARD LIMITED, η οποία κατά το χρόνο του ανωτέρω συμφωνητικού διατηρούσε υποκατάστημα στο Πέραμα Αττικής, με εγγυητή τον κ. Παναγιώτη Ρενιέρη. Σήμερα, νόμιμη εκπρόσωπος του ελληνικού υποκαταστήματος της εν λόγω κυπριακής εταιρείας φέρεται η κ. Μαρία Γεμενιτζόγλου τ. σύζυγος κ. Παναγιώτη Ρενιέρη.
Η διάρκεια της ανωτέρω μίσθωσης συμφωνήθηκε εννεαετής και συγκεκριμένα από 1-9-2012 έως και 31-8-2021.

2. Παράλληλα, με την με αριθμό 3/10-1-2014 σύμβαση παραχώρησης χώρου του ΟΛΠ ΑΕ στο Πέραμα στο ναυπηγείο MED SHIPYARD, η ΟΛΠ ΑΕ παραχώρησε στην MED SHIPYARD LIMITED χώρο έμπροσθεν του ενοικιασμένου από αυτή ναυπηγείου. Σύμφωνα με τον όρο 3.1 της εν λόγω σύμβασης «σε περίπτωση λύσεως της μίσθωσης για οποιοδήποτε λόγο του όπισθεν του παραχωρούμενου χώρου του ΟΛΠ ΑΕ ακινήτου, αίρεται από την ίδια ημερομηνία και η παραχώρηση του προαναφερόμενου χώρου», ενώ στον όρο 3.7 αυτής σαφώς προβλέπεται η καταβολή ποινικής ρήτρας για κάθε ημέρα καθυστέρησης απόδοσης του χώρου.

3. Όπως προκύπτει από τις με αριθμό 9754Γ’ και 9753Γ’/29-10-2015 εκθέσεις επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Κλεάνθη Καλαμπαλίκη, οι εκμισθωτές του ανωτέρω ναυπηγείου προέβησαν σε εξώδικη όχληση της μισθώτριας εταιρείας και του εγγυητή κ. Παναγιώτη Ρενιέρη για την καταβολή των μισθωμάτων μηνών Σεπτεμβρίου 2015 – Φεβρουαρίου 2016, τα οποία θα έπρεπε να έχουν καταβληθεί έως την 5-9-2015. Λόγω της μη καταβολής των εν λόγω μισθωμάτων, η μισθώτρια εταιρεία κατέστη δύστροπη και οι εκμισθωτές απέκτησαν το δικαίωμα να ζητήσουν την αποβολή της από το μίσθιο κατ’ άρθρο 637 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Πράγματι, οι εκμισθωτές με την με ημερομηνία 1-6-2016 αίτησή τους ζήτησαν την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου σε βάρος της μισθώτριας εταιρείας με αποτέλεσμα να εκδοθεί η με αριθμό 165/5-7-2016 διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, η οποία τελικά εκτελέστηκε με την με αριθμό 333/13-12-2016 έκθεση βίαιης αποβολής και εγκατάστασης του Δικαστικού Επιμελητή Πειραιά Κλεάνθη Καλαμπαλίκη.

4. Παρά το γεγονός ότι η μισθώτρια εταιρεία MED SHIPYARD LIMITED είχε καταστεί δύστροπη αναφορικά με την καταβολή των μισθωμάτων του ευρισκόμενου στο Πέραμα – Λεωφ. Δημοκρατίας αρ. 50 ναυπηγείου, η ΟΛΠ ΑΕ με την με αριθμό 55/2-3-2016 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου αποφάσισε την παράταση της χρήσης χερσαίων χώρων (επιφάνειας αιγιαλού και μετώπου θαλάσσης) της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε. και από τη συγκεκριμένη εταιρεία μέχρι την 13-2-2052.

5. Με το με αριθμό 3/1-3-2017 πρωτόκολλο κατεδάφισης, άρσης και απομάκρυνσης κτισμάτων, κατασκευών και έργων σε χώρους αιγιαλού – παραλίας και θάλασσας της ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας αποφασίστηκε η κατεδάφιση/άρση/απομάκρυνση των αυθαίρετων κατασκευών, τις οποίες η MED SHIPYARD ΕΠΕ [εταιρεία την εξόφληση των μισθωμάτων της οποίας είχε εγγυηθεί ο κ. Παναγιώτης Ρενιέρης και σήμερα εκπροσωπείται από τ. σύζυγό του] είχε κατασκευάσει στον κοινόχρηστο χώρο του αιγιαλού του Δημοσίου στην περιοχή έμπροσθεν ναυπηγείου MED SHIPYARD ΕΠΕ. Η διαπίστωση της ύπαρξης των εν λόγω κατασκευών είχε λάβει χώρα ήδη από την 19-4-2016, οπότε και συντάχθηκε η αντίστοιχη τεχνική έκθεση αυτοψίας μετά τοπογραφικού διαγράμματος.

6. Πέραν της ανέγερσης αυθαιρέτων κατασκευών, από έρευνα της ΔΑΛ προέκυψε ότι η εταιρεία MED SHIPYARD ΕΠΕ [εταιρεία την εξόφληση των μισθωμάτων της οποίας είχε εγγυηθεί ο κ. Παναγιώτης Ρενιέρης και σήμερα εκπροσωπείται από τ. σύζυγό του], το δικαίωμα της οποίας να χρησιμοποιεί κοινόχρηστο αιγιαλό η ΟΛΠ ΑΕ παρέτεινε μέχρι την 13-2-2052, οφείλει στην ΟΛΠ ΑΕ ποσό 8.539, 83 ΕΥΡΩ από ανταλλάγματα για τη χρήση του παραχωρηθέντος αιγιαλού.

7. Είναι πραγματικά απορίας άξιο για ποιους λόγους η ΟΛΠ ΑΕ παρέτεινε για τριάντα έξι (36) χρόνια την παραχώρηση κοινόχρηστου αιγιαλού σε μια εταιρεία, η οποία και είχε προβεί στην ανέγερση επί αυτού αυθαίρετων και κατεδαφιστέων εγκαταστάσεων και οφείλει στην ΟΛΠ ΑΕ σημαντικά ποσά λόγω της ακώλυτης χρήσης από αυτήν του παραχωρηθέντος αιγιαλού.

8. Τα αξιοπερίεργα, όμως, της συγκεκριμένης υπόθεσης μόλις άρχισαν…

9. Στις 9-3-2016 η γνωμοδοτική επιτροπή ναυαγίων του τότε κρατικού ΟΛΠ χαρακτήρισε μεταξύ άλλων επικίνδυνο και επιβλαβές το τότε ευρισκόμενο στο Νέο Μώλο Δραπετσώνας Ε/Γ-Ο/Γ EUROPEAN EXPRESS, σημαίας Κύπρου. Η Δημόσια Αρχή Λιμένων έχει δεχτεί τεκμηριωμένες καταγγελίες ότι η φύλαξη του ανωτέρω επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου είχε ανατεθεί στην εταιρεία SEA AND LAND SECURITY E.E. Σήμερα, νόμιμη εκπρόσωπος της SEA AND LAND SECURITY E.E. είναι η κ. Χριστίνα Ρενιέρη του Παναγιώτη, θυγατέρα του κ. Παναγιώτη Ρενιέρη.

10. Το επικίνδυνο και επιβλαβές Ε/Γ – Ο/Γ EUROPEAN EXPRESS σημαίας Κύπρου, το οποίο σύμφωνα με τις καταγγελίες φυλασσόταν από εταιρεία που σήμερα εκπροσωπείται από την κ. Χριστίνα Ρενιέρη, θυγατέρα κ. Παναγιώτη Ρενιέρη, μεθόρμισε το καλοκαίρι του 2016 στις αυθαίρετες κατασκευές της εταιρείας MED SHIPYARD LIMITED, εταιρεία την εξόφληση των μισθωμάτων της οποίας είχε εγγυηθεί ο κ. Παναγιώτης Ρενιέρης και σήμερα εκπροσωπείται από τ. σύζυγό του. Η ανωτέρω μεθόρμιση λαμβάνει χώρα σε χρόνο, κατά τον οποίο η εταιρεία αυτή αφενός έχει σε βάρος της διαταγή απόδοσης της χρήσης του ναυπηγείου, στο οποίο μεθόρμισε το επικίνδυνο και επιβλαβές Ε/Γ-Ο/Γ EUROPEAN EXPRESS, αφετέρου έχει υποστεί αυτοψία της αρμόδιας κρατικής αρχής, που διαπίστωσε την ύπαρξη αυθαίρετων και κατεδαφιστέων κατασκευών εντός αυτού.

11. Κατά την διάρκεια της παράνομης παραμονής του εντός λιμένα Πειραιά το ανωτέρω επικίνδυνο και επιβλαβές πλοίο προξένησε το θάνατο ενός ανθρώπου, υπόθεση για την οποία οι εμπλεκόμενοι παραπέμφθηκαν ενώπιον του αρμόδιου ποινικού Δικαστηρίου.

12. Το Σεπτέμβριο 2019 η ΔΑΛ δέχτηκε επώνυμη καταγγελία αναφορικά με όσα συνέβαιναν στο χώρο του ναυπηγείου, την εξόφληση των μισθωμάτων του οποίου είχε εγγυηθεί ο κ. Παναγιώτης Ρενιέρης και σήμερα εκπροσωπείται από τ. σύζυγό του. Κατά τη διερεύνηση της ανωτέρω καταγγελίας, η ΔΑΛ διαπίστωσε αφενός ότι μετά από σχεδόν τρία (3) χρόνια το πρωτόκολλο κατεδάφισης των αυθαίρετων κατασκευών της ανωτέρω εταιρείας δεν είχε εκτελεστεί, αφετέρου ότι σε αυτές τις κατασκευές είχε «δέσει» το Ε/Γ KALLI P., σημαίας Μάλτας, το οποίο ευρισκόμενο σε ακινησία μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών κατέστη επικίνδυνο και επιβλαβές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο α. 5 ν. 2881/2001.

13. Μεσεγγυούχος του ανωτέρω πλοίου, το οποίο παρέμενε εντός των αυθαίρετων και κατεδαφιστέων κατασκευών εταιρείας την εξόφληση των μισθωμάτων της οποίας είχε εγγυηθεί ο κ. Παναγιώτης Ρενιέρης και σήμερα εκπροσωπείται από τ. σύζυγό του, είχε οριστεί από την κατασχούσα τράπεζα η εταιρεία SEA AND LAND SECURITY E.E., ήτοι εταιρεία σήμερα εκπροσωπούμενη από θυγατέρα του.

14. Στις 7-11-2019 η ΔΑΛ ανακοίνωσε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή την πρωτοφανή αυτή κατάσταση, που επικρατούσε εντός του λιμένα Πειραιά.

15. Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 2131.13/1782/11-12-2019 έγγραφό του, το Λιμενικό Τμήμα Περάματος ζήτησε από κατά νόμω υπόχρεα πρόσωπα την απομάκρυνση του Ε/Γ KALLI P., προκειμένου να εκτελεστεί το πρωτόκολλο κατεδάφισης των προαναφερόμενων αυθαίρετων κατασκευών της εταιρείας την εξόφληση των μισθωμάτων της οποίας είχε εγγυηθεί ο κ. Παναγιώτης Ρενιέρης και σήμερα εκπροσωπείται από τ. σύζυγό του.

16. Το ανωτέρω έγγραφο του Λιμενικού Τμήματος Περάματος δεν εκτελέστηκε από κατά νόμω υπόχρεα πρόσωπα, με αποτέλεσμα να ματαιωθεί η κατεδάφιση των προαναφερόμενων αυθαίρετων κατασκευών της εταιρείας την εξόφληση των μισθωμάτων της οποίας είχε εγγυηθεί ο κ. Παναγιώτης Ρενιέρης και σήμερα εκπροσωπείται από τ. σύζυγό του και να εξακολουθήσει να παραμένει σε αυτές το Ε/Γ KALLI P., ήτοι πλοίο φυλασσόμενο από εταιρεία σήμερα εκπροσωπούμενη από θυγατέρα του κ. Παναγιώτη Ρενιέρη.

17. Θεωρώντας αδιανόητο τόσο το Ελληνικό Δημόσιο να εμποδίζεται στην εκτέλεση ενός νόμιμου πρωτοκόλλου κατεδάφισης, όσο και να μην εκτελούνται έγγραφα της αρμόδιας λιμενικής Αρχής, προέβην αφενός σε ανακοίνωση αξιόποινων πράξεων εντός των ορίων του αυτοφώρου, αφετέρου στην δημοσίευση προκήρυξης αρχικά μειοδοτικού και στη συνέχεια κατόπιν αποδοχής ένστασης της πλοιοκτήτριας εταιρείας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την απομάκρυνση και νόμιμη τελική διάθεση του ανωτέρω πλοίου, το οποίο είχε καταστεί επικίνδυνο και επιβλαβές τουλάχιστον λόγω της πολύμηνης ακινησίας του κατ΄άρθρο 5 ν. 2881/2001. Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη των δανειστών, στην ίδια την απόφαση διακήρυξης του διαγωνισμού συμπεριλήφθηκε ρητή πρόσκληση προς τους δανειστές να το απομακρύνουν, προκειμένου αφενός να «προστατεύσουν τα δικαιώματά τους» και αφετέρου η περαιτέρω εξέλιξη του διαγωνισμού να ανασταλεί. Αναφορικά με την εκτίμηση της τιμής εκκίνησης, αυτή στηρίχτηκε στην αποτίμηση της αξίας του σκραπ αλουμινίου, όπως αυτή περιέχεται σε τεχνικές εκθέσεις, που καταρτίστηκαν για λογαριασμό δανείστριας τράπεζας.

18. Είναι προφανές ότι, εάν τελικά – και παρά τη σαφή και έγγραφη πρόσκληση της ΔΑΛ – η πλοιοκτήτρια εταιρεία και οι δανειστές του φυλασσόμενου από εταιρεία σήμερα εκπροσωπούμενη από θυγατέρα του κ. Παναγιώτη Ρενιέρη Ε/Γ KALLI P. δεν ασκήσουν το δικαίωμα απομάκρυνσής του, θα αποτελούν και τους μοναδικούς υπαίτιους της εκποίησής του με το ν. 2881/2001 και όχι με τις περί αναγκαστικής εκτέλεσης διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

19. Σε κάθε περίπτωση και αναφορικά με την πραγματική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται το φυλασσόμενο από εταιρεία σήμερα εκπροσωπούμενη από θυγατέρα κ. Παναγιώτη Ρενιέρη Ε/Γ KALLI P. και ευρισκόμενο εντός των αυθαίρετων και κατεδαφιστέων εγκαταστάσεων εταιρείας την εξόφληση των μισθωμάτων της οποίας είχε εγγυηθεί ο κ. Παναγιώτης Ρενιέρης και σήμερα εκπροσωπείται από τ. σύζυγό του, επισημαίνουμε ότι από πρόσφατη έκθεση επιθεώρησης, που συντάχτηκε για λογαριασμό δανείστριας τράπεζας, προκύπτει ότι : ι)τα σημεία όπου η βαφή έχει καταρρεύσει είναι περισσότερα και σε χειρότερη κατάσταση και χρήζουν επισκευής, ιι)στην αριστερή πλευρά από το μέσο προς το πλωριό τμήμα παρουσιάζονται οι πιο προβληματικές περιοχές. Τα σημεία όπου υπάρχουν βαθουλώματα και φθορές από την παρελθούσα χρήση του καραβιού είναι εκτεταμένα, η βαφή προστασίας έχει καταρρεύσει εντελώς και τα ελάσματα του μετάλλου κατασκευής είναι πλήρως εκτεθειμένα στο εξωτερικό περιβάλλον. Η περαιτέρω έκθεση της γάστρας στις συνθήκες περιβάλλοντος χωρίς καμία μέριμνα, επισκευή ή συντήρηση αναμένεται να επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση της γάστρας του πλοίου, ιιι)η κατάσταση των εργατών πρέπει να ελεγχθεί καθώς είναι εκτός λειτουργίας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, iv)ένας από τους δυο εργάτες που χρησιμοποιείται για την αλυσίδα αγκυροβολίας βρέθηκε με εκτεταμένη επιφανειακή διάβρωση και διαρροές λαδιών, v)οι ανελκυστήρες και στις δυο μεριές του πλοίου έχουν σήμανση “εκτός λειτουργίας”, vi) παρατηρήθηκε σε δυο σημεία συσσώρευση υδάτων χαμηλής στάθμης ωστόσο υπήρχαν σημάδια απάντλησής του καθώς η παρουσία λάσπης από νερά ήταν εμφανής, vii)η οπτική κατάσταση των κύριων μηχανών είναι κακή καθώς διαρροές από λάδια και πετρέλαια από διάφορα σημεία έχουν κάνει την εμφάνισή τους.

20. Στις 10-1-2020 η εταιρεία SEA AND LAND SECURITY E.E., νόμιμα εκπροσωπούμενη από θυγατέρα κ. Παναγιώτη Ρενιέρη, άσκησε με την ιδιότητα του μεσεγγυούχου το δικαίωμα απομάκρυνσης του ανωτέρω πλοίου. Το αίτημα αυτό έγινε την ίδια ημέρα αποδεκτό από τη ΔΑΛ. Συγκεκριμένα, με την με αριθμό πρωτοκόλλου 6000/05/2020 πράξη μου ανεστάλη ο προκηρυχθείς διαγωνισμός μέχρι 31/1/2020, προκειμένου η προαναφερόμενη εταιρεία να προβεί στην απομάκρυνση του Ε/Γ KALLI P., κατά τα αναλυτικά σε αυτήν αναφερόμενα.

21. Στις 16-1-2020 με την με αριθμό 6000/10/2020 πράξη μου, κατόπιν ένστασης της πλοιοκτήτριας εταιρείας, επιβλήθηκε στην ανωτέρω μεσεγγυούχο η υποχρέωση προσκομιδής της υποχρεωτικής κατ’ άρθρο 2 παρ. 8 ν. 2881/2001 εγγυητικής επιστολής, καθώς και ασφαλιστηρίου συμβολαίου με όρο σύμφωνο με τη διεθνή συνθήκη του Ναϊρόμπι, όχι μόνο διότι το κράτος της σημαίας (Μάλτα) έχει κυρώσει την ανωτέρω συνθήκη, αλλά και διότι ασφαλιστήρια με τον ανωτέρω όρο, ο οποίος έχει καταστεί συνήθης πλέον στη διεθνή ασφαλιστική αγορά, διασφαλίζουν πλήρως τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου.
Τελικά, στις 31/1/2020 και περί ώρα 17.50 ξεκίνησε η μεθόρμιση [και όχι απομάκρυνση κατά ν. 2881/2001] ανωτέρω πλοίου, η οποία ολοκληρώθηκε περί ώρα 21.20 υπό την εποπτεία του αρμόδιου Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. Κατόπιν ανωτέρω μεθόρμισης, θα συγκληθεί η αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή της ΔΑΛ, προκειμένου να γνωμοδοτήσει εάν εξακολουθούν να συντρέχουν λόγοι εφαρμογής ν. 2881/2001 στη συγκεκριμένη περίπτωση.

22. Η ΔΑΛ σε καμία περίπτωση δε μπορούσε να δεχθεί το αίτημα της εκπροσωπούμενης από θυγατέρα του κ. Παναγιώτη Ρενιέρη εταιρείας να εξαιρεθεί από τις ανωτέρω κατά νόμω υποχρεωτικές προϋποθέσεις, διότι αυτό θα αποτελούσε ευνοϊκή και διακριτική μεταχείριση της εν λόγω εταιρείας. Ωστόσο, η ΔΑΛ δεν αποτελεί φορέα, όπου εταιρείες των συγγενών του κ. Παναγιώτη Ρενιέρη μπορούν να τύχουν ευνοϊκής και διακριτικής μεταχείρισης, ούτε και πρόκειται η ΔΑΛ να αποδεχτεί ή να ανεχτεί οι εταιρείες των συγγενών του κ. Παναγιώτη Ρενιέρη να χρησιμοποιούν αυθαίρετες και κατεδαφιστέες εγκαταστάσεις ή να οφείλουν σημαντικά ποσά για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, που ανήκουν σε κάθε πολίτη αυτής της χώρας, χωρίς συνέπειες, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.

23. Από τα παραπάνω καθίσταται εύκολα κατανοητό ποιοι και ποια συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα εξυπηρέτησαν. Για το λόγο αυτό για τις συκοφαντικά δυσφημιστικές για το πρόσωπό μου αναφορές, οι συκοφάντες θα οδηγηθούν στο χώρο που τους ταιριάζει, ήτοι στις αίθουσες των αρμόδιων Δικαστηρίων. Ωστόσο, μιας και το « κείμενο των πληρεξούσιων δικηγόρων της εταιρείας SEA & LAND SECURITY E.E . που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα zougla . gr » ασχολείται με την εξυπηρέτηση συμφερόντων, οφείλουμε να καταστήσουμε σαφές και το εξής:
Στις 27/1/2020 η ΔΑΛ ανήρτησε πρόσφατη νομολογία των διοικητικών Δικαστηρίων του Πειραιά, σύμφωνα με την οποία η επιβολή τελών αυθαίρετης παραμονής στο λιμένα Πειραιά σε πλοία, για τα οποία δεν υφίστατο πραγματική και νομική δυνατότητα απομάκρυνσής τους εκτός αυτού, είναι παράνομη και καταχρηστική. Για την υπόθεση αυτή, η οποία έχει καταστρέψει πολλούς επαγγελματίες και κυρίως ναυτικούς πράκτορες, οι οποίοι υφίστανται τις δυσμενείς συνέπειες παράνομων και καταχρηστικών χρεώσεων της ΟΛΠ ΑΕ, την ίδια ώρα που συγκεκριμένες εταιρείες κερδοσκοπούσαν σε βάρος τους, σε βάρος της ίδιας της ΟΛΠ ΑΕ και σε βάρος των δανειστριών τραπεζών, ανακοινώνω δια της παρούσας ότι η ΔΑΛ συγκροτεί γραφείο συμβουλευτικής υποστήριξης προκειμένου οι ζημιωθέντες να βοηθηθούν στην έγερση των απαιτήσεών τους. Είναι βέβαιο ότι κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας, η οποία θα συγκεκριμενοποιήσει την ύπαρξη κυκλώματος ακόμα και μέσα στην ΟΛΠ ΑΕ και οπωσδήποτε προς βλάβη της, το φως θα νικήσει το σκοτάδι και τότε θα έχουμε πολλά [και «θαλασσοπόρα»] να πούμε με πολλούς….ίσως και με εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενείς τους.

Προτεινόμενα Αρθρα

Ακολουθήστε μας

41,509ΥποστηρικτέςΚάντε Like
672ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
653ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής


Τελευταία Άρθρα