Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου, 2024
Αθήνα Ελλάδα

Αποζημίωση ναυτικών – Καθορίστηκε η ενίσχυση του οίκου Ναύτου για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπου 534 ευρώ στους ναυτικούς

Με την απόφαση  2814.5/79835/2020 καθορίζεται η 4η έκτακτη επιχορήγηση Οίκου Ναύτου για το έτος 2020 στο ποσό των διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων και τριακοσίων εξήντα ευρώ (288.360,00€) προκειμένου χορηγηθεί αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ ανά δικαιούχο ναυτικό για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις ανωτέρω (γ) σχετικού.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του λογαριασμού 2310510001 «Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα», ειδικού φορέα 1041-502 ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ του τακτικού προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ έτους 2020.

Ο Οίκος Ναύτου να μεριμνήσει για την επιστροφή τυχόν αδιάθετων υπολοίπων εν λόγω επιχορήγησης στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο «Αδιάθετα υπόλοιπα της έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου».

Η εξόφληση της επιχορήγησης δεν υπόκειται σε έλεγχο ασφαλιστικής ενημερότητας, σε τέλη χαρτοσήμου και σε οποιαδήποτε κράτηση.

Η επιχορήγηση δεν δύναται να κατασχεθεί εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων, ούτε συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.


2814.5/79835/2020
Καθορισμός 4ης έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το οικονομικό έτος 2020

Αριθμ. 2814.5/79835/2020

(ΦΕΚ Β’ 5290/01-12-2020)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Την περ. ιβ του άρθρου 20 και την παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει.
β. Του ν. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 204), όπως ισχύει.
γ. Το άρθρο 78 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).
δ. Την περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’86), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. γ της παρ. 6 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’104).
ε. Του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α’ 52), όπως ισχύει.
στ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133).
ζ. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).
η. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Την υπ’αρ. 2/77318/25-11-2020 απόφαση ΥΠΟΙΚ/ ΓΛΚ/Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού/Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.

3. Την υπ’αρ. 2811.23/18562/2020/26-11-2020 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/Γρ. Α.Α.Υ. (Μητρώο Δεσμεύσεων Α/Α16, Α/Α Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ) (ΑΔΑ: ).

4. Το υπ’αρ. 9163/10-11-2020 έγγραφο Οίκου Ναύτου.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων και τριακοσίων εξήντα ευρώ (288.360,00€) για το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ειδικός φορέας 1041502 ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΑΛΕ 2310510001 «Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα»,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την 4η έκτακτη επιχορήγηση του Οίκου Ναύτου για το έτος 2020 στο ποσό των διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων και τριακοσίων εξήντα ευρώ (288.360,00€) προκειμένου χορηγηθεί αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ ανά δικαιούχο ναυτικό για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις ανωτέρω (γ) σχετικού.

2. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του λογαριασμού 2310510001 «Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα», ειδικού φορέα 1041-502 ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ του τακτικού προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ έτους 2020.

3. Ο Οίκος Ναύτου να μεριμνήσει για την επιστροφή τυχόν αδιάθετων υπολοίπων εν λόγω επιχορήγησης στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο «Αδιάθετα υπόλοιπα της έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου».

4. Η εξόφληση της επιχορήγησης δεν υπόκειται σε έλεγχο ασφαλιστικής ενημερότητας, σε τέλη χαρτοσήμου και σε οποιαδήποτε κράτηση.

5. Η επιχορήγηση δεν δύναται να κατασχεθεί εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων, ούτε συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 27 Νοεμβρίου 2020

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Προτεινόμενα Αρθρα

Ακολουθήστε μας

41,400ΥποστηρικτέςΚάντε Like
672ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
647ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής


Τελευταία Άρθρα