Πέμπτη, 25 Ιουλίου, 2024
Αθήνα Ελλάδα

ATTICA GROUP – Αποφάσεις τακτικής Γενικής Συνέλευσης και συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα-Εκλογή μελών επιτροπής ελέγχου-Εκλογή μελών επιτροπής αποδοχών και ανάδειξης υποψηφιοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27.08.2020 

Η Attica A.E. Συμμετοχών (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι την 27η Αυγούστου 2020 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων 197.359.416 μετοχές, επί συνόλου 215.805.843 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 91,45%.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η Εταιρία δε θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2019.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 197.359.416, ήτοι ποσοστό 91,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 197.359.416 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου)

 

 1. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 197.359.416, ήτοι ποσοστό 91,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 197.359.416 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου)

 

 1. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου, με μέλη τους κ.κ. Κυριάκο Μάγειρα, Μιχαήλ Σακέλλη, Σπυρίδωνα Πασχάλη, Παναγιώτη Θρουβάλα, Γεώργιο Ευστρατιάδη, Λουκά Παπάζογλου και Ευστράτιο Χατζηγιάννη, εκ των οποίων ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Λουκάς Παπάζογλου και Ευστράτιος Χατζηγιάννης. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 197.359.416, ήτοι ποσοστό 91,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 197.359.416 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου)

 

 1. Υποβλήθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.
 1. Αποφασίστηκε ο ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας ως Επιτροπής Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει. Περαιτέρω αποφασίστηκε η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ίσης διάρκειας με εκείνης του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή τριετής, και τα μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), αποτελούμενα από ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 197.359.416, ήτοι ποσοστό 91,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 197.359.416 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου)

 

 1. Ανέθεσε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 στην εταιρία ορκωτών ελεγκτών λογιστών GRANT THORNTON, η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 197.261.679, ήτοι ποσοστό 91,41% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 197.261.679 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου)

 

 1. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 197.359.416, ήτοι ποσοστό 91,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 197.359.416 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου)

 

 1. Ενέκρινε την προκαταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 197.359.416, ήτοι ποσοστό 91,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 197.359.416 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου)

 

 1. Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν.4548/2018. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν.4548/2018.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 197.359.416, ήτοι ποσοστό 91,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 197.359.416 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου)

 

 1. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 12 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας που τιτλοφορείται «ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ», ώστε εφεξής μέγιστος αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι έντεκα.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 197.359.416, ήτοι ποσοστό 91,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 197.359.416 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου)

 

 1. Ενέκρινε τη χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια και στη Διεύθυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 197.359.416, ήτοι ποσοστό 91,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 197.359.416 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου)

 

 1. Ενέκρινε τη σύσταση ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 197.359.416, ήτοι ποσοστό 91,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 197.359.416 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου)

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Καλλιθέα, 28 Αυγούστου 2020


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ –

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ –

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η Attica A.E. Συμμετοχών (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι την 27η Αυγούστου 2020 συνεδρίασε και συνήλθε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η ιδιότητα του κάθε μέλους έχουν ως ακολούθως:

 

– Κυριάκος Δ. Μάγειρας, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

– Μιχαήλ Γ. Σακέλλης, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

– Σπυρίδων Χ. Πασχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

– Παναγιώτης Κ. Θρουβάλας, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

– Γεώργιος Ε. Ευστρατιάδης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

– Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

– Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Κατά την ως άνω συνεδρίαση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/ 2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι εξής:

– Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

– Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

– Μιχαήλ Γ. Σακέλλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Περαιτέρω, ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων οι εξής:

– Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

– Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

– Παναγιώτης Κ. Θρουβάλας, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Καλλιθέα, 28 Αυγούστου 2020

Προτεινόμενα Αρθρα

Ακολουθήστε μας

41,786ΥποστηρικτέςΚάντε Like
672ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
663ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής


Τελευταία Άρθρα