Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
Αθήνα Ελλάδα

ATTICA GROUP : Οικονομικά αποτελέσματα 2018

  • ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩ 365,40 ΕΚΑΤ. ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ,
    ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (EBITDA) ΕΥΡΩ 57,00 ΕΚΑΤ. ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΕΥΡΩ 17,11 ΕΚΑΤ.
  • Η ATTICA GROUP ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.6.2018-31.12.2018
  • ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε.
  • ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group (η «Εταιρία»), θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), ανακοινώνει τα αποτελέσματα χρήσεως 2018, τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις Ευρώ 365,40 εκατ. έναντι Ευρώ 271,54 εκατ. στη χρήση 2017. Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 57,00 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 59,55 εκατ. στη χρήση 2017. Η μείωση του EBITDA ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών στη χρήση 2018 προέρχεται κυρίως από τη μεγάλη αύξηση της τιμής των καυσίμων καθώς και τα έξοδα λειτουργικής ενσωμάτωσης της ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. («HSW»). Τα κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε Ευρώ 17,11 εκατ. έναντι Ευρώ 1,25 εκατ. στη χρήση 2017. Επισημαίνεται ότι η Attica Group
ενοποιεί για πρώτη φορά την HSW, στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1.6.2018-31.12.2018. Στις 31.12.2018, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε Ευρώ 59,42 εκατ. έναντι Ευρώ 44,10 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2017. Τα ενσώματα Πάγια Στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 690,36 εκατ. (Ευρώ 533,71 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2017). Η μεταβολή των παγίων οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση της HSW καθώς και στην πώληση του πλοίου Superfast ΧΙΙ. Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2018 ανέρχεται σε Ευρώ 346,08 εκατ. (Ευρώ 238,73 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2017) από τα οποία Ευρώ 274,50 εκατ.αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (Ευρώ 214,43 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2017) και Ευρώ 71,58 εκατ. βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (Ευρώ 24,30 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2017). Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2018 σε Ευρώ 409,18 εκατ. και αντιστοιχούν σε Ευρώ 1,90 ανά μετοχή της Εταιρίας.

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ
Με την εξαγορά της HSW και την ενοποίηση των στοιχείων της με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης από 1.6.2018, ο στόλος της Attica Group υπό τα εμπορικά σήματα «Superfast Ferries», «Blue Star Ferries» και «Hellenic Seaways» αριθμεί 29 πλοία, εκ των οποίων τα 20 είναι συμβατικά επιβατηγάοχηματαγωγά πλοία και τα 9 ταχύπλοα. Όλα τα πλοία είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο και φέρουν την ελληνική σημαία. Τα πλοία του Ομίλου πραγματοποιούν ακτοπλοϊκά δρομολόγια στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Β.Α. Αιγαίο, Σαρωνικό και Σποράδες) και στις γραμμές σύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας (Αδριατική θάλασσα). Το μεταφορικό έργο του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη την ενοποίηση των στοιχείων της HSW από 1.6.2018 ανήλθε σε 6,66 εκατ. επιβάτες, 953,35 χιλ. Ι.Χ. οχήματα και 362,49 χιλ. φορτηγά οχήματα. Στις γραμμές της Αδριατικής και της Κρήτης τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με πλοία της ΑΝΕΚ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ / ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018 ολοκληρώθηκε η εξαγορά ποσοστού 98,83% του μετοχικού κεφαλαίου της HSW έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 152,57 εκατ. Η Attica Group κατέβαλε συνολικά τοις μετρητοίς Ευρώ 109,11 εκατ. Το υπολειπόμενο οφειλόμενο ποσό προς τους πωλητές εξοφλήθηκε με την παράδοση σε αυτούς συνολικά 24.145.523 νέων μετοχών της Attica Group, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 και τιμής διάθεσης Ευρώ 1,80 ανά μετοχή. Κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου του 2018 και αρχές του 2019 ο Όμιλος προχώρησε στην υλοποίηση της λειτουργικής ενσωμάτωσης της νεοαποκτηθείσας HSW. Κύρια έργα της λειτουργικής ενσωμάτωσης αποτέλεσαν:

– Η ένταξη του στόλου των πλοίων της HSW στον Όμιλο και η επιχειρησιακή αναδιάταξή του βάσει των αναγκών της εγχώριας αγοράς καθώς και των σχετικών προβλέψεων της εγκριτικής της εξαγοράς απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
– Η αξιολόγηση, ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών και διαδικασιών και η μετάπτωσή τους στα πληροφοριακά συστήματα και
διαδικασίες λειτουργίας της Attica Group.
– Η αναδιάταξη επιχειρησιακών μονάδων του Ομίλου, όπου κρίθηκε απαραίτητο.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών, η διαχείριση των εργασιών των θυγατρικών της Attica Group γίνεται πλέον κάτω από ενιαία διοικητική δομή. Τον Δεκέμβριο του 2018 η Attica Group αναχρηματοδότησε μεγάλο μέρος του τραπεζικού δανεισμού της. Ειδικότερα, προέβη στην οικειοθελή προπληρωμή στην Fortress Investment Group του ομολογιακού δανείου που εξέδωσε στις 5.8.2014 η θυγατρική της εταιρία Blue Star Ferries Ναυτιλιακή Α.Ε. (η «Blue Star»), έναντι ποσού Ευρώ 105,4 εκατ. εκ των οποίων ποσό Ευρώ 87,0 εκατ. αφορά την προπληρωμή του ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου έτσι ώστε να μη λάβει χώρα η μετατροπή του σε μετοχές της Εταιρίας. Η προπληρωμή του ποσού των Ευρώ 105,4 εκατ. πραγματοποιήθηκε με την ανάληψη νέου δανεισμού που έλαβε ο Όμιλος Attica με σημαντικά χαμηλότερο κόστος. Η Διοίκηση εξετάζει σχέδια ενίσχυσης του κύκλου εργασιών του Ομίλου με νέους συνδυασμούς δρομολογίων, περαιτέρω ανάπτυξή του σε νέες αγορές καθώς και τη δυνατότητα αύξησης της μεταφορικής ικανότητάς του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Προτεινόμενα Αρθρα

Ακολουθήστε μας

41,668ΥποστηρικτέςΚάντε Like
672ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής


Τελευταία Άρθρα