Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
Αθήνα Ελλάδα

ATTICA GROUP : Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2017

 • ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩ 271,54 ΕΚΑΤ. ΕΝΑΝΤΙ ΕΥΡΩ 268,61 ΕΚΑΤ. ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016
 • ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
  ΚΑΤΑ 2,2%, ΤΩΝ Ι.Χ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ 5,7% ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑ 3,5%
 • Η ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΩ ΤΟΥ 27% ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ
  ΦΟΡΩΝ, ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (EBITDA) ΣΤΑ
  ΕΥΡΩ 50,36 ΕΚΑΤ. ΕΝΑΝΤΙ ΕΥΡΩ 70,03 ΕΚΑΤ. ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016
 • ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ
  HELLENIC SEAWAYS ΑΠΟ ΤΗΝ ATTICA GROUP

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group, θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), ανακοινώνει τα αποτελέσματα χρήσεως 2017, τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις Ευρώ 271,54 εκατ. έναντι Ευρώ 268,61 εκατ. στη χρήση 2016 και Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) Ευρώ 50,36 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 70,03 εκατ. στη χρήση 2016. Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 1,25 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 20,25 εκατ. στη χρήση 2016. Η ανωτέρω απόκλιση στη κερδοφορία, σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με την αύξηση της τιμής των καυσίμων που επιβάρυνε τον Όμιλο με ποσό Ευρώ 22 εκατ. Στις 31.12.2017, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε Ευρώ 44,10 εκατ. έναντι Ευρώ 51,22 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2016. Τα ενσώματα Πάγια Στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 527,07 εκατ. (Ευρώ 547,91 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2016). Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2017 ανέρχεται σε Ευρώ 238,73 εκατ. (Ευρώ 255,45 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2016) από τα οποία Ευρώ 214,43 εκατ. αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (Ευρώ 229,81 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2016) και Ευρώ 24,30 εκατ. μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση (Ευρώ 25,64 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2016). Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2017 σε Ευρώ 402,92 εκατ. και αντιστοιχούν σε Ευρώ 2,10 ανά μετοχή της Εταιρίας.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ
Κατά τη διάρκεια του έτους 2017 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε μέσω των θυγατρικών της στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με δώδεκα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, από τα οποία τα έντεκα είναι ιδιόκτητα και το ένα με σύμβαση μακροχρόνιας ναύλωσης.Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017 το συνολικό μεταφορικό έργο των πλοίων του Ομίλου ενισχύθηκε σε όλες τις κατηγορίες εσόδων με αύξηση κατά 2,2% στους επιβάτες, κατά 5,7% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 3,5% στα φορτηγά αυτοκίνητα. Τα συνολικά δρομολόγια των πλοίων αυξήθηκαν κατά 3,3% σε σχέση με το 2016. Στην Αδριατική θάλασσα και ειδικότερα στις γραμμές Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ανκόνα και Πάτρα-Ηγουμενίτσα- Μπάρι (σε κοινοπραξία με την ΑΝΕΚ), το μεταφορικό έργο των πλοίων του Ομίλου, αυξήθηκε κατά 17,3% στουςεπιβάτες, κατά 17,0% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 8,0% στα φορτηγά αυτοκίνητα. Τα δρομολόγια των πλοίων στην Αδριατική αυξήθηκαν κατά 2,6% σε σχέση με το 2016. Στην Ελληνική Ακτοπλοΐα και ειδικότερα στις γραμμές Πειραιάς-Κυκλάδες, Πειραιάς-Δωδεκάνησα, Πειραιάς- Ηράκλειο, Πειραιάς-Χανιά και Πειραιάς-Νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, εκτελώντας συνολικά 3,4% περισσότερα δρομολόγια από το 2016, το μεταφορικό έργο του Ομίλου αυξήθηκε κατά 0,8% στους επιβάτες, κατά 4,0% στα Ι.Χ. οχήματα, και κατά 1,5% στα φορτηγά αυτοκίνητα. Στις γραμμές Ηρακλείου και Χανίων τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με την
ΑΝΕΚ.

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Στις 11.8.2017, η Εταιρία ανακοίνωσε ότι, επήλθε καταρχήν συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς και άλλους μετόχους μειοψηφίας για την απόκτηση από την Attica Group συνολικά 39.039.833 μετοχών της εταιρίας ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «HSW»), ήτοι ποσοστού 50,30% του μετοχικού κεφαλαίου της HSW. Στο πλαίσιο της ως άνω συναλλαγής, η Attica Group θα καταβάλλει Ευρώ 30,61 εκατ. τοις μετρητοίς και θα διαθέσει 24.145.523 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της, οι οποίες θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η αγορά των 1.250.000 μετοχών εκ του ανωτέρω πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της HSW, έχει ήδη ολοκληρωθεί, δια καταβολής τοις μετρητοίς, ενώ οι υπόλοιπες μετοχές θα αποκτηθούν βάσει συμφωνίας, η οποία τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων κανονιστικών και λοιπών αρχών. Στις 26.10.2017 η Εταιρία ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με τις Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. («Minoan Lines») για: (i) την εξαγορά (εφεξής η «Εξαγορά») από την Attica Group 37.667.504 μετοχών της εταιρίας HSW, ήτοι ποσοστού 48,53% του μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς Ευρώ 78,5 εκατ. και (ii) την πώληση του πλοίου SUPERFAST XII σε εταιρία του Ομίλου Grimaldi έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς Ευρώ 74,5 εκατ. και (iii) την πώληση του πλοίου HIGHSPEED 7 στην Minoan Lines έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς Ευρώ 25 εκατ., μετά την ολοκλήρωση της Εξαγοράς και τη λήψη των σχετικών εταιρικών και άλλων εγκρίσεων. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Minoan Lines τελεί υπό συνήθεις αναβλητικές αιρέσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και εγκρίσεις από αρμόδιες Αρχές, όπου αυτό απαιτείται. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού με την απόφαση της
25/4/2018 ενέκρινε την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της HSW από την Attica Group. Η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού έγινε μετά την ανάληψη δεσμεύσεων από την Εταιρία, οι οποίες κατά την κρίση της Επιτροπής είναι κατάλληλες, επαρκείς και ανάλογες για να διασφαλίσουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην Ελληνική Ακτοπλοΐα. Οι δεσμεύσεις περιγράφονται αναλυτικά στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού www.epant.gr. Κατόπιν της εγκρίσεως, η Εταιρία θα προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων συμβατικών ενεργειών για την απόκτηση του 98,83% του μετοχικού κεφαλαίου της HSW.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Προτεινόμενα Αρθρα

Ακολουθήστε μας

41,710ΥποστηρικτέςΚάντε Like
672ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
661ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής


Τελευταία Άρθρα