Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024
Αθήνα Ελλάδα

Εφαρμογή των μέτρων στήριξης των ναυτικών – Αναστολή συμβάσεων και αποζημίωση ειδικού σκοπού

Αριθμ. 2242.10/50452/2020

(ΦΕΚ Β’ 3243/04-08-2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30-3-2020 και κυρωθείσας με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6α’ του άρθρου τεσσερακοστού της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),
β) της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (Α’ 89),
γ) του π.δ. 228/1998 «Επιδότηση Ανέργων Ναυτικών» (Α’ 176), όπως ισχύει,
δ) του π.δ. 894/1981 «Περί της παρεχομένης εις τους ησφαλισμένους του Οίκου Ναύτου προστασίας» (Α’ 226), όπως ισχύει,
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α’ 98), όπως ισχύει,
στ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής … Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114),
ζ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ι) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
ια) της υπ’ αρ. 340/2019 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051),
ιβ) της υπ’ αρ. 2242.10/21372/2020/2-4-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 1128), όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 2242.10/32718/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 2209).

2. Τις υπ’ αρ. 482/16-1-2020 και 484/16-1-2020 αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Οίκου Ναύτου (ΑΔΑ: ΩΗΔ0469ΗΞΞ-5Μ6 και Ψ71Τ469ΗΞΞ-ΞΧΘ).

3. Την υπ’ αρ. 2811.23/11089/2020/21-7-2020 απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/Γρ. Α.Α.Υ. (Μητρώο Δεσμεύσεων Α/Α 08, Α/Α 56695 Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ) (ΑΔΑ: Ω9194653ΠΩ-ΖΞΖ).

4. Την υπ’ αρ.2814.5/47776/2020/Α.Σ.2814.5.1/10/2020/ 23-7-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Την επιτακτική ανάγκη στήριξης των ναυτικών που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους 1.762.200,00€ σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2310510001 «Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα», του ειδικού φορέα ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οικ. έτους 2020,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η χρονική διάρκεια αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης των ναυτικών σε πλοία της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου τεσσερακοστού της από 1-5-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) αφορά στον πρώτο μήνα εφαρμογής της ανωτέρω από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

2. Οι ναυτικοί της παραγράφου 1 της παρούσας λαμβάνουν, ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534€).

3. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

4. Οι ναυτικοί των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή δεν υποχρεούνται σε εργασία για λογαριασμό του πλοίου, εκτός περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης κατόπιν εντολής της Λιμενικής Αρχής.

5. Στην περίπτωση διακοπής ανεκτέλεστων ή ανάληψης δρομολογίων ή έναρξης εκτέλεσης πλόων, που η αναστολή της σύμβασης ναυτολόγησης των ναυτικών των πλοίων αυτών μπορεί να περατώνεται ακόμη και προ του πλήρους δυνατού χρονικού διαστήματος της, οι ναυτικοί είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής, με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534€) που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες. Ομοίως, σε περίπτωση που ναυτικοί, των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, αποναυτολογούνται, κατόπιν αιτήσεως τους είναι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής.

6. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Οίκου Ναύτου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 3 Αυγούστου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Προτεινόμενα Αρθρα

Ακολουθήστε μας

41,772ΥποστηρικτέςΚάντε Like
672ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
663ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής


Τελευταία Άρθρα