Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024
Αθήνα Ελλάδα

Ίδρυση υδατοδρομίου και από ιδιώτες προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου

Δυνατότητα ίδρυσης υδατοδρομίου και σε ιδιωτικό φορέα δίνει το νέο σχέδιο νόμου για τα Υδατοδρόμια, το οποίο τέθηκε εχθές σε δημόσια διαβούλευση. Εναν περίπου χρόνο μετά την ψήφιση του προηγούμενου νομοσχεδίου, το οποίο όμως εκ του αποτελέσματος δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, οι νέες ρυθμίσεις στοχεύουν να ανάψουν επιτέλους τις μηχανές σε μια αγορά που μένει στον πάγο εδώ και 10 χρόνια.

Σε γενικές γραμμές, με τη νέα ρύθμιση, που θα βρίσκεται σε διαβούλευση ως τις 27 Δεκεμβρίου 2019, ρυθμίζονται εκ νέου οι διαδικασίες ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης αεροδρομίων επί των υδάτινων επιφανειών, ώστε να διευκολυνθεί η αδειοδότηση αυτών μέσω της απλοποίησης των σχετικών διαδικασιών και να θεσπιστεί ασφαλές και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ευνοεί την ανάπτυξή τους.

Στις βασικές διαφορές του νέου σχεδίου νόμου από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν.4568/2018) εκτός από τη δυνατότητα χορήγησης «άδειας ίδρυσης» υδατοδρομίου όχι μόνο σε δημόσιο, αλλά και σε ιδιωτικό φορέα, ξεχωρίζει και η δυνατότητα χορήγησης και ενιαίας «άδειας ίδρυσης και λειτουργίας» υδατοδρομίου. Η δυνατότητα αδειοδότησης σε δύο στάδια διατηρείται, δηλαδή ένα στάδιο η «άδεια ίδρυσης» και ένα η «άδεια λειτουργίας».

Η «άδεια λειτουργίας» υδατοδρομίου δεν ανακαλείται πλέον σε περίπτωση μη ύπαρξης πτητικού έργου, αλλά η διάρκεια ισχύος της εξαρτάται μόνο από τα αναφερόμενα στη σύμβαση υδατοδρομίου.

Τέλος αναχωρούντων επιβατών 5% υπέρ του Δημοσίου

Καθορίζεται ακόμη τέλος αναχωρούντων επιβατών υπέρ του Δημοσίου, ίσο με το 5% του καθαρού ναύλου, ενώ καταργείται η θέσπιση τέλους ανά σκέλος πτήσης, το οποίο, κατά την αιτιολογική έκθεση, σε κάθε περίπτωση επιφέρει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στον επιβάτη.

Προβλέπεται επίσης η έκδοση «άδειας ίδρυσης» υδατοδρομίου χωρίς την απαίτηση επιθεώρησης, ώστε ο ενδιαφερόμενος με την απόκτηση αυτής να προβεί στις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες για την κατασκευή του συνόλου των απαιτούμενων υποδομών και εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου.

Σε τουριστικούς λιμένες, ΠΟΤΑ και σύνθετα τουριστικά καταλύματα

Ακομη, αίρεται κι ένα από τα μεγάλα «κενά» του προηγούμενου πλαισίου, που έθετε εμπόδιο και στην τουριστική ανάπτυξη, δεδομένου ότι τα υδροπλάνα αναμένεται να συμπληρώσουν τα δίκτυα των μεταφορών σε πλήθος προορισμών της χώρας μας, προσελκύοντας παράλληλα και τουριστικές ομάδες υψηλότερων εισοδημάτων. Δίδεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας υδατοδρομίου και σε τουριστικούς λιμένες (μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια), Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) και σύνθετα τουριστικά καταλύματα.

Στο άρθρο 4, αναφέρεται ότι η δημιουργία υδατοδρομίων μπορεί να υπαχθεί στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων καθώς και στο πλαίσιο των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα εφόσον πληρούνται οι επιμέρους κείμενες διατάξεις.

Η δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού λειτουργίας του υδατοδρομίου δίδεται όχι μόνο στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) αλλά και σε άλλους πιστοποιημένους φορείς του εσωτερικού ή εξωτερικού. Προβλέπεται δε η συγκρότηση ολιγομελούς Επιτροπής Υδατοδρομίων για επιθεωρήσεις υδατοδρομίων, αποσκοπώντας στον άμεσο συντονισμό των μελών και συνεπώς στην επιτάχυνση διενέργειας της επιθεώρησης καθώς και στον περιορισμό των διοικητικών διαδικασιών και του κόστους μετακίνησης. Το κόστος θα βαρύνει μόνο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και όχι την υπηρεσία από την οποία προέρχεται το εκάστοτε μέλος της Επιτροπής Υδατοδρομίων.

Καταργείται η ΚΥΑ καθορισμού των υδάτινων πεδίων

Μια από τις μεγάλες αιτίες διαφωνιών, αλλά κυρίως καθυστέρησης στην αδειοδότηση, είναι ο καθορισμός των υδάτινων πεδίων. Στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, λοιπόν, προτείνεται προκειμένου να διευκολυνθεί η επισκεψιμότητα περιοχών με τουριστικό ενδιαφέρον, αλλά και η εξυπηρέτηση επειγουσών περιπτώσεων (π.χ. αεροδιακομιδή ασθενών), την κατάργηση της σχετικής ΚΥΑ καθορισμού υδάτινων πεδίων από την αρμόδια υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού η έκδοση της οποίας απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες και στην ουσία θέτει ανενεργά τα υδάτινα πεδία.

Τα υδάτινα πεδία θα καθορίζονται με το παρόν σχέδιο νόμου μετά από έγκριση των αρμοδίων Διευθύνσεων Πολεμικού Ναυτικού και θα αποτυπώνονται/ενσωματώνονται στους αντίστοιχους ναυτικούς χάρτες ή πλοηγούς. Έτσι επιτυγχάνεται απλοποίηση και ταυτόχρονα επιτάχυνση της διαδικασίας καθορισμού των υδάτινων πεδίων ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα χρήσης από οποιανδήποτε φορέα λειτουργίας.

Μειώνονται τα δικαιολογητικά του Τεχνικού Φακέλου

Η δυνατότητα πραγματοποίησης πτήσεων από και προς κράτη ανεξάρτητα με το αν έχουν κυρώσει ή όχι τη Συνθήκη Schengen, δεν ορίζεται πλέον με υπουργική απόφαση, βάσει του τύπου του υδατοδρομίου (εσωτερικού ή εξωτερικού –πύλες), αλλά από το φορέα λειτουργίας με τη σύμφωνη γνώμη του κατόχου της «άδειας ίδρυσης», όταν πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των υδατοδρομίων, σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Όπως επισημαίνεται δε στην αιτιολογική έκθεση, η έκδοση της ΚΥΑ διαχωρισμού υδατοδρομίων σε εσωτερικού ή εξωτερικού ήταν χρονοβόρα με αποτέλεσμα τη διακοπή εξέτασης των τεχνικών φακέλων των εκκρεμών αιτήσεων.

Ως αρμόδια συντονίστρια υπηρεσία για τις διαδικασίες από την υποβολή της αίτησης ως τη χορήγηση της άδειας ορίζεται το τμήμα Εναερίων Μεταφορών της Δ/νσης Ανάπτυξης Μεταφορών της Γενικής Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Τ.Ε.Μ.).

Όπως αναφέρεται δε στην αιτιολογική έκθεση μειώνεται ο αριθμός των δικαιολογητικών του Τεχνικού Φακέλου, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας. Δεν απαιτούνται το πρόγραμμα ασφαλείας και το σχέδιο εκτάκτων αναγκών που θα υποβληθούν και εγκριθούν κατά τη χορήγηση αδειών που περιέχουν τη λειτουργία, με αποτέλεσμα τη συντόμευση της εξέτασης του τεχνικού φακέλου και κατά συνέπεια την επιτάχυνση χορήγησης της άδειας ίδρυσης.

Προτεινόμενα Αρθρα

Ακολουθήστε μας

41,661ΥποστηρικτέςΚάντε Like
672ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής


Τελευταία Άρθρα