Στο 95,90% ανερχόταν στις 2 Φεβρουαρίου το ποσοστό της Grimaldi Group στο μετοχικό κεφάλαιο των Μινωικών Γραμμών μετά την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης (call option).Σημειώνεται ότι το ποσοστό συμμετοχής του βασικού μετόχου 95,90% (102.592.822 μετοχές) αναλύεται ως εξής: α) ποσοστό 89,94% αποτελεί άμεση συμμετοχή από την “Grimaldi Group SpA” β) ποσοστό 4,06% αποτελεί έμμεση συμμετοχή μέσω της  100% θυγατρικής εταιρείας του ομίλου “Grimaldi Euromed SpA” (πρώην “Atlantica SpA Di Navigazione”) και γ) ποσοστό 1,90% αποτελεί έμμεση συμμετοχή μέσω της  100% θυγατρικής εταιρείας του ομίλου “Grimaldi Deep Sea SpA”.Η παραπάνω μεταβολή σημειώθηκε στις 01 Φεβρουαρίου 2017.

 capital.gr