Τετάρτη, 17 Απριλίου, 2024
Αθήνα Ελλάδα

Νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας – Τι αλλάζει σε Λιμενικό, ναυτικούς και ακτοπλοΐα

O Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Π. Κουρουμπλής, θέτει από την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 17:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.» Στο νομοσχέδιο προβλέπονται σειρά νέων διατάξεων για το Λιμενικό Σώμα και τους ναυτικούς καθώς και την ακτοπλοΐα

Με την προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει στην μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τις υπηρεσιακές μεταβολές των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τρόπο αξιοκρατικό και δίκαιο, στην επίλυση θεμάτων του προσωπικού του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. και του πολιτικού προσωπικού, στην μεταρρύθμιση του συστήματος εισαγωγής στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω πανελληνίων εξετάσεων, σε ρυθμίσεις θεμάτων λιμενικής πολιτικής, στον καθορισμό προσόντων για τους επιθεωρητές/ελεγκτές πλοίων λιμένων και αναγνωρισμένων οργανισμών καθώς και άλλες διατάξεις που επιλύουν ή εξορθολογίζουν χρόνια ζητήματα που απασχολούν το Υ.ΝΑ.Ν.Π.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου παρέχεται ένα πλήρες και σαφές θεσμικό πλαίσιο για την πιστοποίηση του προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που διενεργεί επιθεωρήσεις/ελέγχους σε πλοία ανεξαρτήτως σημαίας, εταιρείες, λιμενικές εγκαταστάσεις και λιμένες, Αναγνωρισμένους Οργανισμούς και Αναγνωρισμένους Οργανισμούς Ασφαλείας, μέσω, αφενός μεν, του καθορισμού των ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων των ανωτέρω επιθεωρητών/ελεγκτών και των εκπαιδευτών αυτών και, αφετέρου, του προσδιορισμού του γενικού περιγράμματος εκπαίδευσης και διατήρησης της επάρκειάς τους.

Σκοπός των προτεινόμενων ρυθμίσεων του εν λόγω Μέρους του σχεδίου νόμου είναι η εξασφάλιση της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και ο περιορισμός της ναυτιλίας υποβαθμισμένων επιπέδων από πλοία που βρίσκονται σε ελληνικούς λιμένες και αγκυροβόλια μέσω της δημιουργίας ενός επαρκούς, σε αριθμό και προσόντα, δικτύου επιθεωρητών/ελεγκτών.

Η θεμελιώδης αυτή υποχρέωση πηγάζει, κατά κύριο λόγο, από τις Διεθνείς Συμβάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) και το συναφές νομοθετικό πλαίσιο του ενωσιακού κεκτημένου , αποτελεί δε ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής που ασκεί και της δράσης που αναπτύσσει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε όλο το φάσμα των ναυτιλιακών του αρμοδιοτήτων. Επισημαίνεται ότι με το εν λόγω σχέδιο νόμου, θεσπίζεται για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προσδιορισμού των προσόντων ορισμένων κατηγοριών επιθεωρητών Κράτους Σημαίας, ενώ επαναπροσδιορίζονται και τα προσόντα των επιθεωρητών Κράτους Λιμένα. Κατ” αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται, πέραν των προαναφερθέντων, η ανταπόκριση της Χώρας μας σε σχετικές διεθνείς και ενωσιακές υποχρεώσεις, οι οποίες, με το υφιστάμενο σύστημα επιθεωρήσεων και λόγω του μεγάλου αριθμού υπόχρεων προς επιθεώρηση πλοίων, δημιουργούν δυσχερείς συνθήκες πραγματικής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών.

Επιπρόσθετα, στο σχέδιο νόμου προβλέπεται, κατ” αντίστοιχο τρόπο, ένα διευρυμένο δίκτυο επιθεωρητών/ελεγκτών λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, το οποίο αποσκοπεί στην  εξασφάλιση της ασφάλειας στους συγκεκριμένους, ζωτικής σημασίας για την κοινωνία και την εθνική οικονομία, χώρους.

Το Μέρος Δεύτερο (Μέρος Β’) ρυθμίζει ζητήματα ναυτιλίας, ασφάλειας, αστυνόμευσης και διαμορφώνει ένα επαρκές θεσμικό πλαίσιο για τη χρήση ραδιοφάρων ένδειξης θέσης κινδύνου.

Το Μέρος Τρίτο (Μέρος Γ’) του σχεδίου νόμου περιλαμβάνει διατάξεις με τις οποίες μεταρρυθμίζεται και εκδημοκρατίζεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσιακές μεταβολές των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Συγκεκριμένα, τυποποιούνται τα κριτήρια τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και μετατάξεων και διασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Αποτελεί βήμα εκδημοκρατισμού του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ η υποχρεωτική πλέον κατάρτιση αιτιολογημένων πινάκων μετατιθέμενων στελεχών από το κατά περίπτωση αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων και η ολοκλήρωση της σύνθετης διοικητικής πράξης από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το Μέρος Τέταρτο (Μέρος Δ’) του σχεδίου νόμου αφορά στη ρύθμιση λοιπών θεμάτων προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και αφορούν τόσο σε επιχειρησιακά/αστυνομικά, ναυτιλιακά όσο και σε οικονομικής φύσεως ζητήματα. Με τις εν λόγω διατάξεις αποσκοπείται η κάλυψη κενών της υφιστάμενης νομοθεσίας, η τροποποίηση αυτής προκειμένου να διορθωθούν διαπιστωθείσες δυσλειτουργίες, καθώς και η θεραπεία προβλημάτων που ανάγονται σε θεσμικές δυσχέρειες του παρελθόντος.

Το Μέρος Πέμπτο (Μέρος Ε’) του σχεδίου νόμου ενισχύει την κοινωνική συμμετοχή στην ακτοπλοΐα και αναβαθμίζει το επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων των επιβατών.

Το Μέρος Έκτο (Μέρος ΣΤ’) του σχεδίου νόμου μεταρρυθμίζει το σύστημα εκπαίδευσης στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με την εισαγωγή του θεσμού των πανελληνίων εξετάσεων και αναβαθμίζει τα διπλώματα των ΑΕΝ.

Το Μέρος Έβδομο (Μέρος Ζ’) του σχεδίου νόμου ρυθμίζει θέματα πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με έμφαση στην παροχή δικαιώματος περίθαλψης στα Ναυτικά Νοσοκομεία.

Το Μέρος Όγδοο (Μέρος Η’) του σχεδίου νόμου ρυθμίζει θέματα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων με έμφαση στην ανάπτυξη των ελληνικών λιμένων και την ενίσχυση της διαφάνειας.

Το Μέρος Ένατο (Μέρος Θ’) του σχεδίου νόμου αποκαθιστά την αρχή της καλής νομοθέτησης σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και περιέχει λοιπές διατάξεις.

Ο Υπουργός καλεί όλους τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Λόγω του εξαιρετικά επείγοντος χαρακτήρα των προτεινόμενων διατάξεων και δεδομένου ότι το εν λόγω νομοσχέδιο στο μεγαλύτερο μέρος του είχε τεθεί ξανά σε διαβούλευση στις 25-06-2016, η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00.

 Δείτε όλο το νομοσχέδιο

koinoniki.gr

Προτεινόμενα Αρθρα

Ακολουθήστε μας

41,510ΥποστηρικτέςΚάντε Like
672ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
654ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής


Τελευταία Άρθρα