Η Διοίκηση της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» («ΟΛΘ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), παρουσίασε στην ημέρα των Αναλυτών, 7 Απριλίου 2023, μέσω τηλεδιάσκεψης από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, τα οικονομικά αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2022, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 6ης Απριλίου 2023 και σε συνέχεια της σχετικής Εταιρικής Ανακοίνωσης.

Πέραν του αναλυτικού σχολιασμού της οικονομικής επίδοσης του 2022, αναφέρθηκαν οι  βασικοί πυλώνες της επιχειρησιακής στρατηγικής, με έμφαση στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη μέσω  αναβαθμίσεων σε υποδομές, εξοπλισμό και δίκτυα, υπό αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας και προστασίας, προωθώντας σύγχρονες πρακτικές βιωσιμότητας.

Τονίστηκε πως η ΟΛΘ Α.Ε. διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και δημιουργεί νέες ετήσιες χρηματοροές, ικανές να χρηματοδοτήσουν τις ετήσιες λειτουργικές δαπάνες (OpEx), ετήσιες καταβολές ικανοποιητικών μερισμάτων και σημαντικό μέρος των συνολικών αναγκών σε επενδύσεις (CapEx), σε συνδυασμό με τη μελλοντική χρήση δανεισμού, όταν απαιτηθεί. Η Εταιρεία παραμένει χωρίς δανεισμό.

Ειδικότερα, όσον αφορά το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών επενδύσεων, η ΟΛΘ Α.Ε. ολοκλήρωσε ιδιαίτερα σημαντικές επενδύσεις άνω των € 62 εκατ., από την ιδιωτικοποίησή της (Μάρτιος 2018) έως τον Δεκέμβριο του 2022. Μεταξύ άλλων, αποκτήθηκαν δυο νέες υπερσύγχρονες γερανογέφυρες STS, ένας αυτοκινούμενος γερανός και περισσότερα από 30 ειδικά μηχανήματα έργου, ενώ παράλληλα προχώρησε σε αναβαθμίσεις κρηπιδωμάτων, κτιρίων και υποσταθμών παροχής ενέργειας, σύνθετα έργα τα οποία αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά την λειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση στους τερματικούς Σταθμούς.

Η Διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. επικεντρώνεται σε μια σειρά νέων υλοποιήσεων πέραν των ανωτέρω, με έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση του ηγετικού ρόλου του Λιμένα Θεσσαλονίκης ως πρωταρχικής υποδομή  εξυπηρέτησης συμβατικού φορτίου στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στην Επέκταση της Ελεύθερης Ζώνης. Ακολούθως, προωθείται και η ανάπτυξη των επονομαζόμενων δραστηριοτήτων «πέρα από το Λιμάνι – beyond the Port activities», στοχεύοντας στην ενσωμάτωση του λιμένα Θεσσαλονίκης στην ευρύτερη αλυσίδα εφοδιαστικής της περιοχής, παρέχοντας λύσεις συνδυασμένων μεταφορών προς και από τις κύριες Βαλκανικές Χώρες. Η απευθείας σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ του Λιμένα Θεσσαλονίκης με τη Νις (Σερβία) προστέθηκε στην ήδη υπάρχουσα με τη Σόφια (ThPA Sofia EAD), ενώ οι προορισμοί αναμένεται να εμπλουτιστούν στο μέλλον.

Αναφορικά με τις μελλοντικές προοπτικές για την ΟΛΘ Α.Ε., το 2023 αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη έτος ικανοποιητικής ανάπτυξης για το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων και το Συμβατικό Λιμένα, ενώ σημαντική προσδοκώμενη αύξηση αναμένεται στον Επιβατικό Τομέα. Το 2022 σημειώθηκε νέο ρεκόρ, με πάνω από 130 χιλ. αφίξεις επιβατών στον Λιμένα Θεσσαλονίκης, συγκριτικά με 77 χιλιάδες επιβάτες το 2022. Το 2023 αναμένονται 69 αφίξεις κρουαζιέρας, έναντι 61 το 2022, με περίπου το 50% αυτών να αφορά αφίξεις homeporting.