Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΛΘ Α.Ε. ή η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της 24.03.2023, έκανε δεκτή την ομόφωνη πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και εξέλεξε νέο μέλος του τον κ. Κωνσταντίνο Φωτιάδη, σε αντικατάσταση του μέλους του Δ.Σ. κ. Artur Davidian που παραιτήθηκε, στο πλαίσιο Κανονισμού της Ε.Ε. ως προς τη συμμετοχή Ρώσων υπηκόων.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων της ΟΛΘ Α.Ε., σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4706/2020, διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας στο πρόσωπο του κ. Κωνσταντίνου Φωτιάδη. Ακολούθως, το Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με θητεία έως την 12.07.2026 με την κάτωθι σύνθεση:

Αθανάσιος Λιάγκος: Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Laurent Martens: Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνος Φωτιάδης: μη εκτελεστικό μέλος
Zonglyu (Jessie) LU: μη εκτελεστικό μέλος
Παναγιώτης Σταμπουλίδης: μη εκτελεστικό μέλος
Παναγιώτης Μιχαλόπουλος: ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Αγγελική Σαμαρά: ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Ειρήνη Χάδιαρη: ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Τονίζεται πως δεν υφίσταται καμία αλλαγή στις τρεις (3) Επιτροπές του Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε.