Οι κλάψες και ο οδυρμός των Ακτοπλόων εφοπλιστών διαψεύδονται