Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Τα δρομολόγια του πλοίου από 06/07/2023 έως 09/07/2023 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας: