Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023
Αθήνα Ελλάδα

Πώς εφαρμόζεται η “Συν -Εργασία” στον τριτογενή τομέα, στις αερομεταφορές και την ακτοπλοΐα

Με τρεις “ταχύτητες” εφαρμόζεται ο μηχανισμός “Συν-Εργασία” σε αντίστοιχες κατηγορίες πληττομένων επιχειρήσεων.

Α’  –  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ

Το ακόλουθο πλαίσιο  εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις – εργοδότες υποκείμενες σε ΦΠΑ, που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019, και οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει των ΚΑΔ.

I. Για τις επιχειρήσεις του παρόντος κεφαλαίου που δεν εντάσσονται στο “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”

Επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020 για το σύνολο του προσωπικού των επιχειρήσεων που δεν εντάσσονται στο “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”.

II. Για τις επιχειρήσεις του παρόντος κεφαλαίου που εντάσσονται στο “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” για μέρος ή το σύνολο του προσωπικού

1. Για το μέρος του προσωπικού που δεν εντάσσεται στο μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”:

Για το μέρος εκείνο του προσωπικού που δεν εντάσσεται στο μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020.

2. Για το μέρος του προσωπικού που εντάσσεται στο “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”:

– Για το μέρος εκείνο του προσωπικού που εντάσσεται στο μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020, δηλαδή η επιδότηση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους αυτούς συνεχίζεται και μετά την 30.09.2020 έως την 15.10.2020 στο σύνολο της εργοδοτικής εισφοράς και όχι μόνο στο ποσό που προκύπτει από τον μηχανισμό της ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”.

– Παράλληλα, επιπλέον της ανωτέρω επιδότησης του 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, για τους εργαζομένους εκείνους που εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” επιδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το 100% των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίον δεν απασχολούνται, για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020  μέσω του μηχανισμού της ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ευεργετήματα λαμβάνονται πάντοτε υπό τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται τόσο από τον νόμο όσο και από τις κατ’ εξουσιοδότηση υπουργικές αποφάσεις (διατήρηση ίδιου αριθμού προσωπικού κ.λπ.).

Β’ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ

Το εν λόγω πλαίσιο εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αεροπορικών μεταφορών βάσει των ΚΑΔ.

I. Για τις επιχειρήσεις του παρόντος κεφαλαίου που δεν εντάσσονται στο “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”

Επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020 για το σύνολο του προσωπικού των επιχειρήσεων που δεν εντάσσονται στο “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”.

II. Για τις επιχειρήσεις του παρόντος κεφαλαίου που εντάσσονται στο “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” για μέρος ή το σύνολο του προσωπικού.

1. Για το μέρος του προσωπικού που δεν εντάσσεται στο μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”:

Για το μέρος εκείνο του προσωπικού που δεν εντάσσεται στο μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020.

2. Για το μέρος του προσωπικού που εντάσσεται στο “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”:

– Για το μέρος εκείνο του προσωπικού που εντάσσεται στο μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.12.2020, δηλαδή η επιδότηση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους αυτούς συνεχίζεται και μετά την 30.09.2020 έως την 31.12.2020 στο σύνολο της εργοδοτικής εισφοράς και όχι μόνο στο ποσό που προκύπτει από τον μηχανισμό της ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω ευεργετήματα λαμβάνονται πάντοτε υπό τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται τόσο από το νόμο όσο και από τις κατ’ εξουσιοδότηση υπουργικές αποφάσεις (διατήρηση ίδιου αριθμού προσωπικού κ.λπ.).

Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών για τους οποίους θα ισχύσει η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό είναι οι κάτωθι:

Γ’ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ.

Το ακόλουθο πλαίσιο εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακτοπλοϊκών μεταφορών βάσει των ΚΑΔ.

I. Για τις επιχειρήσεις του παρόντος κεφαλαίου που δεν εντάσσονται  στο “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”

Επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020 για το σύνολο του προσωπικού των επιχειρήσεων που δεν εντάσσονται στο “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”, με τις εξαιρέσεις των ασφαλισμένων στο πρώην ΝΑΤ.

II. Για τις επιχειρήσεις του παρόντος κεφαλαίου που εντάσσονται στο “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” για μέρος ή το σύνολο του προσωπικού

1. Για το μέρος του προσωπικού που δεν εντάσσεται στο μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”:

Για το μέρος εκείνο του προσωπικού που δεν εντάσσεται στο μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020, με τις εξαιρέσεις των ασφαλισμένων στο πρώην ΝΑΤ, όπως αναλύονται στην περίπτωση II.3 του παρόντος κεφαλαίου.

2. Για το μέρος του προσωπικού που εντάσσεται στο “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”:

– Για το μέρος εκείνο του προσωπικού που εντάσσεται στο μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.12.2020, δηλαδή η επιδότηση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους αυτούς, οι οποίοι ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην των ασφαλισμένων στο πρώην ΝΑΤ, συνεχίζεται και μετά την 30.09.2020 έως την 31.12.2020 στο σύνολο της εργοδοτικής εισφοράς και όχι μόνο στο ποσό που προκύπτει από το μηχανισμό της ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”.

– Παράλληλα, επιπλέον του 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, για τους εργαζομένους εκείνους που εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”, οι οποίοι ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην των ασφαλισμένων στο πρώην ΝΑΤ, επιδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το 100% των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίον δεν απασχολούνται, για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020  μέσω του μηχανισμού της ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ευεργετήματα λαμβάνονται πάντοτε υπό τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται τόσο από το νόμο όσο και από τις κατ’ εξουσιοδότηση υπουργικές αποφάσεις (διατήρηση ίδιου αριθμού προσωπικού κ.λπ.).

3. Για τους εργαζομένους ασφαλισμένους στο πρώην ΝΑΤ:

Επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020 για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων-εργοδοτών του παρόντος κεφαλαίου που ασφαλίζονται στο πρώην ΝΑΤ, για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης στους οποίους υπάγεται το εν λόγω προσωπικό.

Η ανωτέρω επιδότηση δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις ναυτολόγησης οι οποίες κατά το ανωτέρω διάστημα είναι σε αναστολή.

Επιπλέον, η ανωτέρω επιδότηση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ενεργό ναυτολόγιο ή κατάσταση πληρώματος του ν. 2575/1998 (Α’ 23) και τα πλοία τελούν σε παροπλισμό ή αργία.

Προτεινόμενα Αρθρα

Ακολουθήστε μας

40,682ΥποστηρικτέςΚάντε Like
671ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
637ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής


Τελευταία Άρθρα