Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, 2024
Αθήνα Ελλάδα

Ρυμούλκες πάνω σε φορτηγά: Πώς μεταφέρονται και τι ισχύει για την μεταφορά τους από και προς τα λιμάνια της χώρας πάνω σε καρότσες φορτηγών

Όπως ορίζεται από τον νόμο 4150/13 (άρθρο 65) «Επιτρέπεται σε φορτηγά οχήματα και συνδυασμούς οχημάτων δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης με αμάξωμα που έχει μορφή πλατφόρμας να μεταφέρουν ως φορτίο μέχρι δύο άφορτα ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα με αμάξωμα που έχει μορφή πλατφόρμας, σε ακτίνα είκοσι χιλιομέτρων από και προς τον λιμένα του Πειραιά και δέκα χιλιομέτρων από και προς τους υπόλοιπους λιμένες της χώρας. Τα φορτηγά οχήματα και οι συνδυασμοί οχημάτων ιδιωτικής χρήσης μεταφέρουν μόνο ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα που διαθέτει η ίδια η επιχείρηση. Τα φορτηγά οχήματα και οι συνδυασμοί οχημάτων δημόσιας χρήσης μπορούν να μεταφέρουν και τα ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα που διαθέτει η ίδια μεταφορική επιχείρηση. Για τη μεταφορά τηρούνται οι όροι για την τακτοποίηση, τη στοιβασία, την προστασία και την ασφαλή μεταφορά φορτίων του παρόντος άρθρου και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του».

Στα πλαίσια λοιπόν, του άρθρου αυτού, εκδόθηκε η αναμενόμενη υπουργική απόφαση με την οποία καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και προδιαγραφές φόρτωσης ενός ή δύο ρυμουλκουμένων − ημιρυμουλκουμένων σε οδικά οχήματα, δηλαδή πάνω σε καρότσες φορτηγών, οι οποίες όμως προϋποθέσεις είναι εξαιρετικά αυστηρές. Βασικό απαιτούμενο είναι το «Σχέδιο Φόρτωσης» (ΣΦ) που είναι μια μελέτη συμπληρωμένη και με την υπογραφή μηχανολόγου μηχανικού που συνοδεύεται από σχεδιάγραμμα, στο οποίο φαίνεται ο τρόπος φόρτωσης, ενώ θα πρέπει να τηρούνται και τα ανώτερα επιτρεπόμενα όρια στις διαστάσεις και στο ύψος των φορτηγών που μεταφέρουν τις ρυμούλκες.

Σαν αντιστάθμισμα των παραπάνω αυστηρών όρων η απόφαση δέχεται το «όμοιο όχημα φορτίο» που σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι αν οι μεταφερόμενες ρυμούλκες είναι οι ίδιες ή με ελάχιστες διαφορές (που ορίζονται), τότε δεν χρειάζεται ο μεταφορέας να βγάζει κάθε φορά «Σχέδιο φόρτωσης».

Στη συνέχεια, παραθέτουμε τα βασικά σημεία της σχετικής απόφασης για το πώς θα γίνεται η μεταφορά ενός ή δύο ρυμουλκούμενων πάνω σε φορτηγό (απόφαση αρ.3829/259-ΦΕΚ 2517/Β/Οκτώβ 2013.

«Όμοιο Όχημα Φορτίο»

Ως «όμοιο όχημα φορτίο» νοείται το κάθε (όχημα φορτίο) ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, με αμάξωμα ανοικτό κοινό μη ανατρεπόμενο (πλατφόρμα), που αναφέρεται στο σχέδιο φόρτωσης. Για τα όμοια οχήματα φορτία δεν διαφέρουν οι απαιτήσεις και οι ανάγκες πρόσδεσης από τα οχήματα φορτία για το οποίο εκπονήθηκε η μελέτη με ευθύνη του μελετητή. Το κάθε «όμοιο όχημα φορτίο» μπορεί να διαφοροποιείται από το όχημα φορτίο, όπου και μπορεί να ισχύει το ίδιο σχέδιο φόρτωσης και για το οποίο εκπονήθηκε η μελέτη φόρτωσης στα παρακάτω σημεία:

α. Η μάζα του δεν διαφέρει πάνω από 10%

β. Το μεταξόνιό του δεν διαφέρει πάνω από 8%

γ. Ο αριθμός αξόνων και η τοποθέτησή τους στο όχημα δεν διαφέρει

δ. Το ύψος της πλατφόρμας δεν διαφέρει πάνω από 5%

ε. Ως «νέα φόρτωση/μεταφορά» νοείται η μεταφορά οχημάτων φορτίου διαφορετικών του «ομοίου οχήματος φορτίου» που αναφέρονται στο σχέδιο φόρτωσης και αναλύονται στην μελέτη φόρτωσης.

Προϋποθέσεις φόρτωσης

Το όχημα φόρτωσης δύναται να μεταφέρει οχήματα φορτίο (ρυμουλκούμενα − ημιρυμουλκούμενα) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του ν. 3446/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν. 4150/2013 και με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Στο δάπεδο του αμαξώματος του οχήματος φόρτωσης υπάρχουν τουλάχιστον 4 κατάλληλες υποδοχές (δέστρες) για την ασφαλή πρόσδεση του φορτίου. (2 από κάθε πλευρά κατ’ ελάχιστο)

2. Το όχημα φορτίο μεταφέρεται με την πέδη στάθμευσης ενεργοποιημένη. Ο διευθυντήριος άξονας, εάν υπάρχει, πρέπει να είναι κατάλληλα ασφαλισμένος με πιστοποιημένα μέσα πρόσδεσης, και να τοποθετούνται σφήνες στους τροχούς. Όπου είναι δυνατό, οι σφήνες στερεώνονται με ασφάλεια στην πλατφόρμα του οχήματος μεταφοράς. Απαιτείται η απελευθέρωση της πίεσης στα υδραυλικά συστήματα.

3. Το όχημα φορτίο που μεταφέρεται τοποθετείται έτσι ώστε το βάρος του να υποστηρίζεται πλήρως από το όχημα μεταφοράς.

4. Το όχημα φορτίο που μεταφέρεται δεν επιτρέπεται να εξέχει κατά πλάτος από το αμάξωμα του οχήματος που το μεταφέρει. Σε κάθε περίπτωση το πλάτος των μεταφερόμενων οχημάτων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 2,55 μ., το δε συνολικό μέγιστο ύψος του οχήματος φόρτωσης και των φορτωμένων οχημάτων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 4,00 μ.

5. Το όχημα φορτίο που μεταφέρεται προσδένεται στο όχημα μεταφοράς με κατάλληλο εξοπλισμό πρόσδεσης. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται εντατήρας σε κάθε πρόσδεση και οι προσδέσεις που χρησιμοποιούνται για την αποφυγή της μετακίνησης του φορτίου μπρος ή πίσω θα πρέπει να τοποθετούνται σε γωνία μικρότερη από 60° από την οριζόντια θέση, για μέγιστη απόδοση. Οι προσδέσεις θα πρέπει να ελέγχονται για επαρκή τάση και να τεντώνονται, όποτε απαιτείται.

6. Οι προσδέσεις θα γίνονται στις κατάλληλες υποδοχές (δέστρες) ή και σε τμήματα των αξόνων ή στο πλαίσιο του οχήματος φορτίου. Θα πρέπει να αποφεύγεται η καταπόνηση ή η ζημιά σε άλλα τμήματα του οχήματος, π.χ. τις σωληνώσεις των φρένων, τις εύκαμπτες σωληνώσεις, τα ηλεκτρικά καλώδια κτλ., λόγω της πρόσδεσης πάνω ή κοντά σε αυτά.

7. Τυχόν ελεύθερος εξοπλισμός στα οχήματα φορτίου που μεταφέρονται, αλλά και στο όχημα φόρτωσης, θα πρέπει να αποθηκεύεται με ασφάλεια.

8. Σε περίπτωση που μεταφέρονται δύο οχήματα φορτίου το ένα πάνω στο άλλο (piggy back), τότε το κάθε όχημα φορτίο θα πρέπει να προσδένεται σε αυτό στο οποίο επικάθεται και στη συνέχεια όλα τα ρυμουλκούμενα μαζί θα πρέπει να προσδένονται στο όχημα φόρτωσης

Η φόρτωση του οχήματος φόρτωσης της παρούσας απόφασης με όχημα φορτίο και η μεταφορά του γίνεται σύμφωνα με σχέδιο φόρτωσης (ΣΦ) που εκπονείται μετά από μελέτη φόρτωσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 12195−1:2010 για κάθε διαφορετικό όχημα φόρτωσης.

Η μελέτη και το ΣΦ συμπληρώνεται και υπογράφεται από διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ή Πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ ή άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα, για κάθε συνδυασμό οχήματος φόρτωσης − όχημα φορτίο που μεταφέρεται, μετά από μελέτη του. Η ευθύνη για την ορθότητα των υπολογισμών, τον καθορισμό των απαιτούμενων προσδέσεων, την καταλληλότητα των εξαρτημάτων που επελέγησαν και της αποτελεσματικότητας του συστήματος πρόσδεσης ανήκει αποκλειστικά στον μηχανικό που εκπόνησε τη μελέτη. Το ΣΦ αναφέρεται σε συγκεκριμένο όχημα φόρτωσης και όμοια οχήματα φορτίου.

Το ΣΦ θα έχει τη μορφή υποδείγματος που θα εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία και περιγράφει με αναλυτικό τρόπο την πρόσδεση του φορτίου, ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχός της από ελεγκτικά όργανα. Το ΣΦ αναφέρει α) το όχημα φόρτωσης, β) το όχημα φορτίο που μεταφέρεται και περιγράφει μια σειρά στοιχείων. Το σχέδιο φόρτωσης θα είναι διαθέσιμο στους ενδιαφερόμενους από τις υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειών της χώρας. Η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2517/Β/8 Οκτωβρίου 2013.

γ. Τα τυχόν άλλα μέσα που είναι απαραίτητα για τη μεταφορά και την πρόσδεση του κάθε οχήματος φορτίου, όπως τάκους ή σφήνες στους τροχούς.

δ. Την κατάσταση του οχήματος φορτίου για τη μεταφορά, όπως η θέση των κινουμένων μερών του, της απαίτησης για την ενεργοποίηση της πέδης στάθμευσης, όπως και η απαίτηση για απελευθέρωση της πίεσης στα υδραυλικά συστήματα

ε. Τις μέγιστες αποκλίσεις που καθορίζουν τα όμοια οχήματα φορτίου, σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 1, για τις οποίες ο μελετητής βεβαιώνει ότι ισχύει το ΣΦ. Οι αποκλίσεις δεν υπερβαίνουν αυτές που καθορίζονται στην παρ. 2γ του άρθρου 1.

στ. Παραστατικό σχεδιάγραμμα, παρόμοιο του Παραρτήματος 1 του άρθρου 4, που θα απεικονίζει τα βασικά μεγέθη (μήκη, μεταξόνια, αρ αξόνων, θέσεις πρόσδεσης κλπ) καθώς και τις μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις.

ζ. Η μελέτη φόρτωσης και δύο αντίγραφα του ΣΦ κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών. Το ένα αντίγραφο του ΣΦ επικυρώνεται από την υπηρεσία, παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο και συνοδεύει το όχημα φόρτωσης.

η. Για κάθε νέα φόρτωση/μεταφορά απαιτείται η σύνταξη νέας μελέτης φόρτωσης και νέου ΣΦ, όπως ορίζεται παραπάνω.

Προτεινόμενα Αρθρα

Ακολουθήστε μας

41,406ΥποστηρικτέςΚάντε Like
672ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
647ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής


Τελευταία Άρθρα